04.10.2018


E- sprawozdania finansowe od 1 października 2018 r.

KATEGORIA: Przepisy

Od 1 października 2018 r. wchodzi w życie kolejna część zmian wynikająca z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398).

Przypomnieć należy iż od dnia 15 marca 2018 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawodawca przewidział, iż zmiany wynikające z nowelizacji ustawy będą wchodziły etapami przez kolejne 2 lata. Jedną z najistotniejszych zmian wynikającą z ustawy nowelizującej jest wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Do dnia 30 września 2018 r. istniała możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego w tradycyjnej wersji papierowej, jednak jego złożenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych musiało się już odbyć za pomocą systemu teleinformatycznego, poprzez załączenie skanów dokumentów finansowych.

Od dnia 1 października 2018 r., wszedł obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej oraz opatrzenia podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Elektroniczne sprawozdania finansowe będą przesyłam do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, skąd będą mogły być pobierane przez urzędy skarbowe.

Powyższe wynika ze zmiany ustawy o rachunkowości wchodzącymi w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f – 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1).

Podkreślić należy, że pozostałe dokumenty takie jak uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwała o podziale zysku  bądź pokryciu straty nie muszą być sporządzone w wersji elektronicznej, co oznacza że mogą być załączone skany tych dokumentów.

Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, na chwilę obecną struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów co oznacza, że tego typu sprawozdania  nie muszą być  sporządzane i złożone w Repozytorium Dokumentów Finansowych w strukturze logicznej oraz formacie XML.

Co istotne, dokumenty finansowe sporządzone przed 1 października 2018 są składane według dotychczasowych zasad. Nowe wymogi dotyczące dokumentów finansowych obowiązują także przy składaniu dokumentów finansowych za pośrednictwem systemu S24, wraz z wnioskiem o wpis wzmianek o jego złożeniu lub wnioskiem o dołączeniu dokumentów do repozytorium.Autor:
Maria Narkiewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym


TAGI: Nowelizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu