01.10.2018


Kąpieliska wg prawa wodnego

KATEGORIA: Przepisy

Kolejny sezon kąpielowy niestety dobiega końca. Dla organizatorów kąpielisk, jak też dla gmin, koniec sezonu oznacza, że powoli trzeba już myśleć o przyszłym roku.

 

Sezon kąpielowy, czyli kto co powinien

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 prawa wodnego[1], w terminie do dnia 20 maja każdego roku rada gminy ma obowiązek określić sezon kąpielowy obejmujący okres od 1 czerwca do 30 września. W tym samym czasie rada gminy musi także określić wykaz kąpielisk, na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Obie uchwały stanowią akty prawa miejscowego.

Organizator kąpieliska, który ma zamiar w następnym sezonie prowadzić kąpielisko, najpóźniej do 31 grudnia powinien przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje otworzyć kąpielisko (art. 37 ust. 3 prawa wodnego). Wniosek musi spełniać wymogi formalne i zawierać takie dane jak: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora; nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska; wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska; wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska; wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska; opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych; wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

Składając wniosek należy pamiętać, aby dołączyć następujące załączniki: kopię zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu; informacje dotyczące planowanego kąpieliska tj. aktualny profil wody; status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego; ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli; a także zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska. Złożenie wniosku spełniającego wskazane wymogi jest istotne, gdyż w sytuacji, kiedy wniosek będzie niekompletny organ wezwie do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wprowadzony w prawie wodnym termin 7 dni jest regulacją szczególną wobec postanowień art. 64 § 2 kodeksu postepowania administracyjnego[2]. Zgodnie z postanowieniami kodeksu, przy wezwaniu do usunięcia braków formalnych wniosku o wydanie decyzji, ustawodawca przewiduje termin nie krótszy niż 7 dni, a zatem w zależności od uznania organu i charakteru sprawy, termin ten może być także dłuższy aniżeli 7 dni. W przypadku wniosku o utworzenie kąpieliska termin 7 dni jest terminem maksymalnym.

W dalszej kolejności, wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek przygotować projekt uchwały, obejmujący wykaz planowanych kąpielisk, sporządzony po rozpatrzeniu wniosków oraz wykaz wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpieliska, dla których to organ wykonawczy gminy będzie organizatorem. Do projektu uchwały, podanej do publicznej wiadomości, składać można uwagi i propozycje zmian w ciągu 21 dni od jej upublicznienia. Zadaniem wójta jest rozpatrzenie złożonych uwag i propozycji w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia upływu ich składania. Po dokonaniu tych czynności, organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedłożyć projekt uchwały, wraz z dokumentami i wnioskami, najpóźniej do dnia 28 lutego, do zaopiniowania: Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpieliska położonego na: terenie parku narodowego - także dyrektorowi parku narodowego, polskich obszarach morskich - także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej - także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej. Podmioty te powinny wyrazić opinię do projektu w terminie 14 dni, przy czym brak opinii we wskazanym terminie uznawany jest za wyrażenie opinii pozytywnej (art. 37 ust. 10-12 prawa wodnego).

 

Oznaczenie i ewidencja kąpielisk w projekcie nowego Rozporządzenia

W dniu 18 września 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji[3] pojawił się projekt nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 49 prawa wodnego, a określono w nim: szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli; wzór ewidencji kąpielisk oraz ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, a także sposób oznakowania kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Zgodnie z treścią Oceny Skutków Regulacji, projektowane przepisy mają na celu zapewnienie społeczeństwu aktualnych informacji o jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. Przyjęcie proponowanych rozwiązań ma także zapewnić organom wykonawczym gmin posiadanie kompleksowej, aktualnej informacji o kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, funkcjonujących na terenie gminy (m.in. ustalonym sezonie kąpielowym, organizatorze, nadzorującej stacji sanitarno-epidemiologicznej) jak również o jakości wody w kąpielisku. Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że projekt dotknie ok 1000 podmiotów przedkładających wnioski wraz z konieczną dokumentacją o umieszczenie w wykazie kąpielisk lub o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

W świetle uzasadnienia do projektu, rozporządzenie może mieć wpływ zwłaszcza na podmioty, które po raz pierwszy będą organizatorami kąpieliska  lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, z uwagi na konieczność oznakowania kąpieliska. Zgodnie z prezentowanym stanowiskiem, projekt nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy dotychczas byli organizatorami kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i w świetle dotąd obowiązujących przepisów, mieli obowiązek oznakowania kąpieliska.

W odniesieniu do obowiązującego jeszcze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli[4], omawiany projekt wprowadza podobne rozwiązania, lecz z uwzględnieniem kilku zmian. Zrezygnowano z zapisów, w świetle których, w przypadku gdy został wprowadzony stały zakaz kąpieli wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zamknięciu kąpieliska, wraz z uzasadnieniem. Zmiana ta wynika z tego, iż zostało to uregulowane wprost w przepisie ustawy  (t.j. art. 45 ust. 2 prawa wodnego), a zgodnie z postanowieniami § 118 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”[5], „w rozporządzeniu nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych”.

Omawiany projekt przewiduje także możliwość oznakowania kąpieliska (odpowiednio miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli) przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami, umieszczonych w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska, precyzując, że tablica informacyjna lub urządzenie, zapewniają dostęp do czytelnej informacji dotyczącej kąpieliska. W odniesieniu do zawartości treści tablicy informacyjnej, nie ulegają one zasadniczym zmianom w porównaniu do wymogów obowiązującego jeszcze rozporządzenia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 prawa wodnego, zadaniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest także prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk, w której zamieszcza się informacje dotyczące kąpieliska: zawarte w wykazie kąpielisk; o ocenie bieżącej i sezonowej jakości wody w kąpielisku oraz o zakazie kąpieli i zaleceniach wydanych przez państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz wzór ewidencji kąpielisk stanowi załącznik nr 1 do omawianego projektu. Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Wejść ma w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 


[1] ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2017 r., poz. 1566;

[2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, Dz. U. z 2017 r., poz. 1257;

[3] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316051;

[4] T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2082;

[5] T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283;Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Legislacja, Prawo wodne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu