28.03.2018


W jaki sposób określić stawki procentowe bonifikaty w uchwale rady gminy?

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego rada gminy określając stawki bonifikaty w sposób procentowy obowiązana jest do określenia konkretnych stawek oraz przejrzystych zasad ich wyboru.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydanym rozstrzygnięciem nadzorczym (Nr XLV/371/18) stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Rada gminy powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym [u.s.g.] oraz art. 13, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 pkt 1 ust. 1 b ustawy o gospodarce nieruchomościami [u.g.n.] przyjęła program wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

We wspomnianej uchwale rada gminy postanowiła m.in., że działki zostaną wystawione do sprzedaży zgodnie z art. 37 ust. 1 u.g.n.- będą oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Organ uchwałodawczy gminy upoważnił  wójta tej gminy do udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz użytkowników wieczystych tychże nieruchomości. W uchwale wskazano górną granicę, wynoszącą 50%, do której może zostać udzielona bonifikata, a także warunki jej udzielania.

Jak wskazał Wojewoda w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia nadzorczego, na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 u.g.n. właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiedniego zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych. Art. 68 ust. 1b u.g.n. stanowi, iż w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, określane są w szczególności warunki udzielania bonifikat oraz wysokość stawek procentowych.

Wojewoda stwierdził, iż sposób określenia bonifikaty, w uchwale rady gminy w sprawie przyjęcia programu wsparcia budownictwa, narusza obowiązujące przepisy prawa. Organ uchwałodawczy gminy, na podstawie wyżej przytoczonych regulacji, powinien określić konkretną wysokość stawki procentowej, bądź wysokości poszczególnych stawek (o ile zasadne byłoby ich różnicowanie). Tymczasem rada gminy określiła jedynie pewien przedział wysokości stawki, gdzie górną granicę stanowiła wartość 50% ceny nieruchomości.

Organ nadzoru zaznaczył, iż określenie wysokości stawki procentowej w taki sposób jak miało to miejsce w analizowanej uchwale pozbawia radę gminy kompetencji do określenia wysokości tych stawek, tym samym przenosząc kompetencje w sposób nieuprawniony na organ wykonawczy gminy (który w przyjętym zakresie, tj. do 50% mógłby wysokość stawki kształtować dowolnie).

Zgodnie z art. 68 ust. 1b u.g.n. rada gminy obowiązana jest do wskazania w uchwale kryteriów warunkujących przyznanie bonifikaty oraz ustalenia jej stawek procentowych. Zdaniem Wojewody zasady stosowania bonifikaty muszą być przejrzyste dla organu wykonawczego, który stosując się do kryteriów określonych w uchwale dokona wyboru odpowiedniej stawki procentowej. W analizowanym przypadku rada gminy nie wskazała żadnych kryteriów wyboru konkretnej stawki procentowej, co przyzwalało organowi wykonawczemu na dowolność w tym zakresie.

 

Organ nadzoru podkreślił, iż upoważnienie zawarte w art. 68 ust. 1b u.g.n. nie limituje elementów, które powinny znaleźć się w treści uchwały, jednak do wypełnienia upoważnienia ustawowego konieczne jest wskazanie zarówno wysokości bonifikaty, jak i warunków ich udzielania. W opisywanej sprawie Wojewoda dopatrzył się naruszenia w postaci nieprawidłowego określenia wysokości stawek procentowych bonifikat, czego skutkiem jest niewyczerpanie zakresu przedmiotowego wskazanego w delegacji ustawowej, a to z kolei stanowi istotne naruszenie prawa.

 W związku z powyższym Wojewoda stwierdził nieważność uchwały rady gminy. Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMarta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Wojewoda,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu