28.02.2018


Kolejne zmiany dla przedsiębiorców w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

KATEGORIA: Przepisy

Uchwalona przez Sejm ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej wprowadza zmiany m.in. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dniu 26 stycznia 2018 roku Sejm przyjął ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Ustawa ta wprowadza zmiany w 187 ustawach, w tym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: ucpg].

Pierwsza ze zmian w ucpg polega na uchyleniu art. 7 ust. 6a zgodnie z którym do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten przewiduje obecnie, iż jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej. Powyższa zmiana związana jest z tym, iż nowa ustawa Prawo przedsiębiorców w całości uchyla dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Kolejna zmiana w ucpg polega na ograniczeniu zakresu danych gromadzonych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr ten nie będzie obejmował numeru identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada.

Jednocześnie do nowelizowanej ucpg wprowadzony zostanie przepis zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydawać będzie z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Nowością jest wprowadzenie do ucpg przepisów dotyczących sprostowania w rejestrze działalności regulowanej. Zgodnie z nowododanym art. 9ba ust. 1 wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie uprawniony do sprostowania z urzędu wpisu do rejestru zawierającego oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. Jednocześnie ustawa nowelizująca wprowadza do ucpg przepis zgodnie z którym w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Do ucpg zostaną także dodane przepisy zgodnie z którymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z określonymi w ustawie dokumentami. Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dokona wpisu w powyższym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność. Nie będzie to dotyczyło przypadku, gdy organ wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji 14 dniowy termin, o którym mowa powyżej, będzie biegł od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Zgodnie z nowododanym do ucpg art. 9cb wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiązany wykreślić przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Nowe brzmienie otrzyma także art. 9j ucpg określający obecnie przesłanki wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej. Po nowelizacji przepis ten określać będzie podstawy do wydania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

Decyzja taka będzie mogła być wydana w przypadku gdy:

1)przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym;

2)   przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

3)    stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Przed wydaniem decyzji, z uwagi na nieusunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zobowiązany będzie, w drodze postanowienia, wyznaczyć termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie będzie mógł być dłuższy niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia.

Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem podlegać będzie natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku jej wydania wójt, burmistrz lub prezydent miasta z urzędu wykreśli przedsiębiorcę z rejestru.

Wykreślenie z rejestru następować będzie także w przypadku gdy:

1)wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

2)stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;

3)stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2.

Wykreślenie z rejestru w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w punkcie 2 i 3 następować będzie w drodze decyzji.

Istotną zmianą jest wprowadzenie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisu ograniczającego możliwość uzyskania ponownego wpisu do rejestru działalności regulowanej w przypadku gdy podstawą wykreślenia z rejestru będzie decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem lub decyzja o wykreślenie z rejestru w wyniku przekazywania odpadów do instalacji nie będących RIPOKiem. W ww. przypadkach zakaz uzyskania nowego wpisu będzie obowiązywał przez 3 lata.

Zmianie ulegną także przesłanki wydania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska decyzji w przedmiocie zakazu wykonywania przez gminne jednostki organizacyjne działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Decyzja taka będzie mogła być wydana jedynie w przypadku gdy stwierdzono, że gminna jednostka organizacyjna  odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

1)     nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

2)     po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a–1c oraz art. 9l ust. 2

Tym samym przesłanką w powyższym zakresie przestanie być nieosiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W przypadku naruszenia przez gminną jednostkę organizacyjną odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej niestanowiącego rażącego naruszenia, na wniosek tej jednostki wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł, w drodze postanowienia, określić termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie będzie mógł być dłuższy niż rok od dnia doręczenia jednostce postanowienia.

Ustawa nowelizująca po uchwaleniu przez Sejm została skierowana do Senatu. Ten na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 roku zgłosił szereg poprawek, jednakże żadna z nich nie dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sejm zajmie się rozpatrzeniem poprawek Senatu na najbliższym posiedzeniu, które zostało zaplanowane na 27 i 28 lutego oraz 1 marca 2018 roku.

Ustawa nowelizująca pierwotnie miała wejść w życie z dniem 1 marca 2018 roku. Jednakże z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne Senat wśród licznych poprawek zaproponował zmianę terminu wejścia w życie. Zgodnie z poprawką senacką ustawa nowelizująca ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 Autor:
Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego


TAGI: Odpady, Utrzymanie czystości ,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu