21.02.2018


Projekt rozporządzenia w sprawie właściwości organów regulacyjnych w branży wod-kan

KATEGORIA: Przepisy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W artykule z dnia 16 lutego bieżącego roku zatytułowanym „Kto zatwierdzi taryfy opłat za wodę i ścieki?” wskazano na brak wydania rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej określającego właściwość miejscową dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Trzy dni po opublikowaniu tego artykułu (tj. w dniu 19 lutego br.) na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt przedmiotowego rozporządzenia informując jednocześnie o skierowaniu go do konsultacji i uzgodnień.

Projekt rozporządzenia, które ma wejść w życie dzień do ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw, zawiera tabelę, w której wymieniono wszystkie gminy w Polsce przypisując je do właściwości jednego z jedenastu organów regulacyjnych. Rozwiązanie to budzi uzasadnione wątpliwości.

Przepis znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawierający delegację dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej do wydania przedmiotowego rozporządzenia wskazuje, iż wydając przedmiotowe rozporządzenie minister winien kierować się koniecznością zapewnienia skuteczności wykonywania zadań określonych w przepisach ustawy. Biorąc pod uwagę wyłącznie ten przepis i zawarte w nim wytyczne projekt rozporządzenia należy – przynajmniej pod względem prawnym – ocenić pozytywnie.

Należy jednakże zwrócić uwagę, iż w tym samym rozdziale znowelizowanej ustawy znajduje się przepis zgodnie z którym właściwość miejscowa organu regulacyjnego odpowiada umiejscowieniu siedzib regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zasadniczemu trójstopniowemu podziałowi terytorialnemu państwa. Zgodnie natomiast z ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są: gminy, powiaty i województwa. W ujęcie tego przepisu – do którego w żaden sposób nie odnoszą się autorzy analizowanego projektu rozporządzenia – przyjęte rozwiązania budzą uzasadnione wątpliwości. Projektodawcy proponują bowiem, aby gminy położone na terenie tego samego województwa czy też powiatu należały do właściwości różnych organów regulacyjnych. Przykładowo spośród 7 gmin powiatu gorzowskiego (woj. lubuskie) cztery z nich zostały przypisane do właściwości RZGW w Poznaniu, dwie do właściwości RZGW w Szczecinie, a jedna do właściwości RZGW w Bydgoszczy. Podobnych przypadków można wskazywać zdecydowanie więcej. W konsekwencji o ile zaproponowany podział uwzględnia granice gmin (jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego), o tyle pomija granice powiatów i województw będących także jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Powyższy zabieg przypuszczalnie należy uznać za próbę ujednolicenia właściwości miejscowej regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawach wynikających z Prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zabieg ten jednak powinien być podjęty na etapie prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem powyższych ustaw, nie zaś na etapie wydania aktów wykonawczych.

Należy mieć nadzieję, iż powyższa kwestia zostanie w sposób jednoznaczny wyjaśniona w toku uzgodnień i konsultacji, które odbywać się będą m.in. z organizacjami branżowymi i samorządowymi (w tym kontekście zdziwienie może budzić pominięcie konsultacji z Unią Miasteczek Polskich będących jedną z ogólnopolskich organizacji samorządowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego


TAGI: Gospodarka komunalna, Prawo wodne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu