11.01.2018


Kto ustala warunki pracy wójta?

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Świętokrzyskiego czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wójta zarezerwowane zostały w ustawie dla przewodniczącego rady gminy, dlatego też unormowanie tej kwestii w uchwale rady gminy jest niedopuszczalne.

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 23 lutego 2017 r. (PNK.I.4130.17.2017) stwierdził częściową nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy wójta oraz upoważnienia przewodniczącego rady gminy do dokonania czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Rada gminy w § 1-3 wyżej wspomnianej uchwały określiła warunki pracy wójta, a w szczególności termin rozpoczęcia pracy, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania oraz wymiar czasu pracy. W § 4 uchwały ustalone zostały warunki płacy wójta, rada gminy określiła poszczególne składniki wynagrodzenia oraz ich wysokość. Z kolei na mocy § 5 uchwały, przewodniczący rady gminy upoważniony został do dokonywania wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy określonych w art. 8 ustawy o pracownikach samorządowych [u.p.s.].

Organ nadzoru stwierdził, iż uregulowania zawarte w § 1-3 oraz § 5 uchwały rady gminy nie znajdują żadnego uzasadnienia prawnego. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, która określa status wójta jako pracownika samorządowego, stosunek pracy z organem wykonawczym gminy nawiązuje się na podstawie wyboru.

Zgodnie z art. 8 u.p.s. pracodawcą wójta jest urząd gminy, a czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności- wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Wojewoda wskazał, że z cytowanego wyżej przepisu wynika, iż upoważniony w stosunku do wójta do czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy jest przewodniczący rady gminy. Do niego należy również określenie warunków pracy wójta w szczególności wskazanie rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia. Z kolei ustalenie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy, która normuje tę kwestię w drodze uchwały.

Jak stwierdził organ nadzoru, w świetle obowiązujących przepisów prawa kompetencje rady gminy w zakresie stosunku pracy wójta, ograniczone są wyłącznie do ustalenia wynagrodzenia tego pracownika samorządowego. Wojewoda Świętokrzyski w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził, iż rada gminy upoważniając przewodniczącego rady do dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, przekroczyła swoje kompetencje wynikające z delegacji ustawowej. Wojewoda podkreślił, iż przewodniczący rady gminy upoważniony jest już z mocy prawa do wykonywania czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wójta, co za tym idzie rada gminy nie może normować tej kwestii w uchwale.

W związku z powyższym organ nadzoru stwierdził nieważność § 1-3 oraz § 5 przedmiotowej uchwały.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMarta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Wojewoda,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu