06.12.2017


Odpowiedzialność gminy w przypadku nieodśnieżenia chodnika

KATEGORIA: Wokanda

Sąd Najwyższy podjął istotną dla gmin uchwałę dotyczącą ich odpowiedzialności w przypadku nieuprzątnięcia z chodnika zanieczyszczeń. 

Przywołana uchwała z dnia 24 listopada 2017 r. (sygn. III CZP 38/17) rozstrzyga przedstawione Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne, czy jednostka samorządu terytorialnego, której organ jest zarządcą części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych, ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku uprzątnięcia z chodnika zanieczyszczeń, wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, dalej jako: „u.c.p.g.”).

Zdaniem Sądu Najwyższego w takim przypadku gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g.  Przypomnijmy, że zgodnie z treścią tego przepisu uprzątnięcie przywołanych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości. Art. 5 ust. 6 i 7 u.c.p.g. nakłada jednak na gminę obowiązek nadzoru nad jego wykonywaniem. Co istotne gmina dysponuje przy tym także odpowiednimi środkami przymusu pozwalającymi na jego wyegzekwowanie.

Sąd Najwyższy wprost wskazał, że w przypadku, gdy gmina nie realizuje nałożonego na nią obowiązku, może podlegać odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku nadzoru. Będzie jej jednak w takim przypadku przysługiwać roszczenie regresowe wobec właściciela nieruchomości o zwrot równowartości odszkodowania.Autor:
Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań


TAGI: Drogi publiczne, Odszkodowanie, Samorząd, Uchwała SN,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu