28.11.2017


Nowe obowiązki sprawozdawcze gmin

KATEGORIA: Przepisy

6 grudnia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która zobowiązuje organy gminy do corocznego składania sprawozdań w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem,  tak jak wzór sprawozdania i kwestie techniczne związane z jego sporządzaniem i przekazywaniem zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z uwzględnieniem m.in. uprawnienia rad gmin do różnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Jak wynika z nowych przepisów ulokowanych w rozdziale 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (który zyskał nowy tytuł: „Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego”), sprawozdanie będzie zawierać informacje o: 1) wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym; 2) podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym; 3) podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin.

Założeniem nowych rozwiązań było pozyskanie danych niezbędnych do racjonalnego kształtowania systemu podatków lokalnych w możliwie najmniej dolegliwy dla samorządów sposób. Jakkolwiek nie został jeszcze przyjęty akt wykonawczy określający szczegółowe zasady składania sprawozdań, to jednak wiadomo, iż resort zakłada, że JST będą realizowały obowiązek sprawozdawczy z wykorzystaniem systemu BeSTi@, który stanowi narzędzie do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego i wspomaga sporządzanie sprawozdań budżetowych.

Jeśli chodzi o sposób przekazywania informacji o podstawach opodatkowania (opodatkowanych i zwolnionych), ustawa przewiduje, że przedstawia się je w sprawozdaniu w formie zagregowanej, wykazując je według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie. W części dotyczącej informacji o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru poszczególnych podatków, sprawozdania przekazywane będą nie później niż do końca I kwartału danego roku podatkowego. W pozostałym zakresie (dane o podstawach opodatkowania) gminy będą zobligowane przekazywać sprawozdania nie później niż do końca III kwartału danego roku podatkowego. Sprawozdania będą przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych (jak już wskazano zakłada się wykorzystanie w tym celu systemu Besti@).

Należy podkreślić, że gminy będą zobowiązane do aktualizowania danych o wysokości stawek, jeżeli ulegną one zmianie w trakcie roku podatkowego. Przypomnieć wypada, iż zmiany takie są dopuszczalne, o ile przynoszą korzyść podatnikom. Ustawa nie określa jednak granicznego terminu, w jakim powinna nastąpić aktualizacja, co może być poczytane za błąd ustawodawcy, skoro taki termin został określony dla „pierwotnego” złożenia sprawozdania. Może budzić wątpliwości, czy kwestia ta może być uregulowana w rozporządzeniu wykonawczym.

Przyjęto, że sprawozdanie „jest sporządzane począwszy od 2018 r.” Należy zatem przyjąć, że rok 2018 jest pierwszym rokiem podatkowym objętym obowiązkiem sprawozdawczym. Pierwsze dane gminy będą zobowiązane przekazać regionalnym izbom obrachunkowym do końca marca 2018 r.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opublikowana została w Dzienniku Ustaw 21 listopada 2017 r. pod poz. 2141 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 6 grudnia 2017 r. Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.


TAGI: Podatek leśny, Podatek od nieruchomości, Podatek rolny,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu