02.11.2017


Program rewitalizacji a jego publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem organu nadzoru, uchwała w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji nie jest aktem, który na mocy art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wojewoda Podlaski dnia 1 września 2017 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze (NR NK- II 4131.125.2017.DC), w którym stwierdził nieważność § 3 uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego na lata 2017-2023”.

Dnia 26 lipca 2017 r. rada gminy podjęła wyżej wspomnianą uchwałę, która następnie wpłynęła do Wojewody i z urzędu poddana została kontroli legalności. Zdaniem organu nadzoru § 3 uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023” podjęty został z istotnym naruszeniem prawa. We wspomnianym paragrafie, organ uchwałodawczy gminy postanowił, że „Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa”. Umieszczając powyższy zapis, rada gminy zakwalifikowała przedmiotową uchwałę do kategorii aktów prawnych podlegających publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Artykuł 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych określa, które z aktów prawnych podlegają publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wśród nich wskazane zostały m.in.: akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy oraz inne akty prawne, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.

Zdaniem Wojewody kwestionowana uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, a na obowiązek jej publikacji nie wskazują żadne przepisy szczególne. Jak wskazał organ nadzoru, program rewitalizacji nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Przedmiotowa uchwała ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, której ustalenia są wiążące jedynie dla organów gminy. Wojewoda podkreślił, że regulacje zawarte w "Zintegrowanym Programie Rewitalizacji na lata 2017-2023" nie mogą bezpośrednio kształtować uprawnień i obowiązków obywateli, regulacje te nie stanowią też samodzielnej podstawy prawnej do wydania decyzji administracyjnych. 

Nawiązując do wyżej przytoczonych argumentów, Wojewoda uznał, iż §3 uchwały rady gminy narusza w sposób istotny obowiązujące przepisy prawa. Zdaniem organu nadzoru, rada gminy nie mogła określić obowiązku publikacji uchwały w sprawie programu rewitalizacji. Artykuł 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych wylicza w sposób enumeratywny akty podlegające publikacji w wyżej wspomnianym publikatorze. Wśród nich wskazane są akty prawa miejscowego, za taki akt jak wskazał Wojewoda nie można uznać uchwały w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023", co za tym idzie rada gminy nie mogła postanowić o publikacji tej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W związku z powyższym Wojewoda w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność § 3 przedmiotowej uchwały. Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMarta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu