03.10.2017


Kompetencje rady gminy do weryfikacji taryf zbiorowego odprowadzania ścieków

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem sądu administracyjnego rada gminy zatwierdza taryfy pozytywnie zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a odmawia ich zatwierdzenia, gdy w ocenie tego organu zostały sporządzone niezgodnie z przepisami prawa.

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2017 r. (sygn. IV SA/Po 246/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Na uchwałę rady miejskiej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wpłynęła skarga spółki z o.o.

W ocenie skarżącej spółki, rada gminy nie wskazała w zaskarżonej uchwale podstaw prawnych jej podjęcia, a oparła się wyłącznie na nieuzasadnionym oraz sprzecznym ze stanem faktycznym stanowisku o celowym zawyżeniu cen i stawek opłat przez Skarżącą. Skarżąca wskazała także, że uchwała została podjęta mimo poprawności proponowanych taryf, stwierdzonej w ramach ich uprzedniej weryfikacji przez burmistrza. Wskazane okoliczności czynić ją mają wadliwą w świetle prawa.

W odpowiedzi na skargę rada miejska wniosła o jej oddalenie, twierdząc, że dokonywanie weryfikacji taryf przez burmistrza nie zwalnia rady, jako organu stanowiącego i kontrolnego gminy, od sprawdzenia wniosku taryfowego pod kątem jego zgodności z przepisami prawa. Na poparcie swoich twierdzeń gmina przytoczyła stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z 27 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 279/08), w świetle którego „rada gminy ma kompetencje do oceny przedstawionych taryf z punktu widzenia ich sporządzenia zgodnie z przepisami prawa”.

W rezultacie rozpoznania złożonej skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości wskazując, iż zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: Uzzw) wójt (burmistrz, prezydent) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 Uzzw, pod względem celowości ich ponoszenia. Natomiast w myśl art. 24 ust. 5 Uzzw, do kompetencji rady gminy należy podjęcie uchwały o zatwierdzeniu lub o odmowie zatwierdzenia taryf.

Przywołując poglądy literatury w przedmiotowym zakresie (np. K. Ubysz, Komentarz do art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Sąd stwierdził, że zgodnie z normą kompetencyjną wyrażoną w art. 24 ust. 4 i ust. 5 Uzzwm rada gminy nie jest upoważniona do samodzielnej weryfikacji legalności i celowości opracowanych taryf. W ocenie Sądu, może ona jedynie zatwierdzać taryfy pozytywnie zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub odmawiać ich zatwierdzenia w sytuacji, gdy w ocenie organu wykonawczego zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami prawa. Zdaniem Sądu w przypadku zweryfikowania taryf przez wójta (burmistrza, prezydenta), rada gminy nie może kwestionować prawidłowości podjętych przez ten organ ustaleń, a tym bardziej odmówić ich zatwierdzenia.

W dalszej kolejności WSA wskazał, że art. 24 ust. 5 Uzzw stanowi jedynie legitymację dla rady gminy do podjęcia uchwały o odmowie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków. Odmawiając zatwierdzenia taryfy, wskazać trzeba także inny przepis lub przepisy, których naruszenie świadczyłoby o sporządzeniu taryf niezgodnie z prawem. Odmowa nie może być przy tym oparta na subiektywnej ocenie bądź przekonaniu o nierzetelności kalkulacji czy danych. Zdaniem Sądu, skoro w zakwestionowanej uchwale nie wskazano konkretnych przepisów, które zostały naruszone przy sporządzaniu taryf, a taryfy zostały pozytywnie zatwierdzone przez Burmistrza, to zaskarżona uchwała podjęta została z rażącym naruszeniem art. 24 ust. 5 Uzzzw. Zgodnie zaś z przepisem art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne.

Wyrok jest nieprawomocny.

W odniesieniu do komentowanego wyroku zauważyć należy, iż na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych kompetencja rady gminy do weryfikacji prawidłowości taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków pozostaje kwestią sporną.

Opisany w niniejszym artykule wyrok WSA w Poznaniu wpisuje się w nurt orzeczniczy, w świetle którego „rada gminy nie dokonuje samodzielnie weryfikacji, pod względem legalności i celowości, sporządzania taryf. Norma kompetencyjna zawarta w art. 24 ust. 4 i ust. 5 ustawy powinna być interpretowana na gruncie systemowych i funkcjonalnych reguł wykładni, w związku z unormowaniami regulującymi zasady i tryb ustalania taryf także w zakresie podziału kompetencji pomiędzy wójtem a radą. Rada gminy zatwierdza tylko taryfy pozytywnie zweryfikowane przez wójta zaś odmawia ich zatwierdzenia, gdy w ocenie organu wykonawczego, taryfy sporządzone zostały niezgodnie z przepisami prawa” (wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2013 r., (sygn. akt II OSK 2306/12).

W myśl odmiennych poglądów wyrażanych w orzecznictwie sądów administracyjnych „rolą rady gminy nie jest jedynie zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia taryfy zgodnie z wnioskiem organu wykonawczego gminy. Jest zatem zobowiązana do kontrolowania czynności wykonanych przez organ wykonawczy gminy, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt II OSK 1203/13).

W kontekście powyższego nie sposób nie zauważyć konieczności ujednolicenia interpretacji przepisów kompetencyjnych Uzzw przez sądy administracyjne.Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoAgata Szczepanowska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Rada gminy, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu