14.09.2017


Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych podania po nowelizacji KPA

KATEGORIA: Przepisy

Kwietniowa nowelizacja KPA zliberalizowała przepisy dotyczące wezwań do uzupełnienia braków formalnych podania.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego dokonana ustawą nowelizującą z dnia 7 kwietnia 2017 roku wprowadziła m.in. zmianę w art. 64 § 2 KPA dotyczącym uzupełniania braków formalnych wniosku. Przed nowelizacją przepis ten stanowił, iż jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Z przepisu tego wynikał zatem jednoznacznie termin, w którym należy dokonać uzupełniania braków formalnych podania. Niedopełnienie przez stronę tego obowiązku skutkowało z mocy prawa pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Tym samym organ prowadzący postępowanie nie miał możliwości zmiany długości przedmiotowego terminu, w tym jego wydłużenia.

W postępowaniach administracyjnych wszczętych począwszy od 1 czerwca 2017 roku w sytuacjach, gdy podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, organ wzywa podmiot składający podanie do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż siedem dni. Jednocześnie organ poucza składającego podanie, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Tym samym w wyniku nowelizacji organ, do którego trafiło podanie zawierające braki uzyskał szersze możliwości działania pozwalające mu na elastyczne kształtowanie terminu na uzupełnienie tychże braków. Długość wyznaczonego terminu winna uwzględniać zakres stwierdzonych braków oraz realne możliwości ich uzupełnienia. Wyznaczony przez organ termin nie może być jednak nigdy krótszy niż 7 dni.

Należy jednocześnie przyjąć, iż organ wyznaczający termin na uzupełnienie braków formalnych podania władny jest termin ten wydłużyć – z urzędu lub na wniosek podmiotu składającego podanie. Możliwość taka istnieje jednak wyłącznie zanim wyznaczony pierwotnie termin nie minie.

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wskazano w przedmiotowym zakresie, iż termin na uzupełnienie braków formalnych podania „powinien uwzględniać czas potrzebny do zebrania właściwych dowodów przez stronę. Termin wyznaczony przez organ będzie podlegał wydłużeniu lub skróceniu. Na ogólnych zasadach określonych w art. 58–60 k.p.a., wyznaczony termin na uzupełnienie braków formalnych, jako termin procesowy, będzie także podlegał przywróceniu. Proponowana zmiana pozwala na dostosowanie długości terminu wyznaczonego w celu uzupełnienia braków formalnych podania do okoliczności konkretnej sprawy”.

Jednocześnie zmianie nie uległy pozostałe kwestie związane z uzupełnieniami braków formalnych podania, a w szczególności skutek niedopełnienia obowiązku w tym zakresie. W takiej sytuacji sprawa pozostawiana jest bez rozpoznania, co nie wiąże się z wydaniem żadnego odrębnego rozstrzygnięcia (postanowienia / decyzji). Strona kwestionująca działania organu w tym zakresie (a właściwie brak działania na skutek pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia) może korzystać z ogólnych środków ochrony prawnej związanych z bezczynnością organu, w tym z ponaglenia regulowanego przepisami KPA.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego


TAGI: Nowelizacja KPA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu