24.08.2017


Wysokość wpisu od sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej - projekt rozporządzenia

KATEGORIA: Przepisy

W Rządowym Centrum Legislacji trwają obecnie prace nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu wniesionego od decyzji kasatoryjnej organu II instancji.

Z dniem 1 czerwca 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, do polskiego porządku prawnego wprowadzony został nowy środek zaskarżenia przysługujący wyłącznie od decyzji wydanych przez organy II instancji na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu, a więc decyzji uchylających zaskarżoną decyzję i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały do przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdzie w nowym art. 64a tej ustawy wskazano, że od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw (zob. więcej w artykule „Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej w nowelizacji KPA”).

W związku z zastąpieniem w przypadku decyzji kasatoryjnych tradycyjnej skargi do sadu administracyjnego sprzeciwem, niezbędnym stało się wprowadzenie stosownych zmian do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W tym celu projektodawcy proponują, aby wysokość wpisu miała charakter stały, niezależnie od rodzaju sprawy administracyjnej. Jako uzasadnienie tej propozycji wskazano, że przedmiotem sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej jest wyłącznie istnienie podstaw do wydanie tejże decyzji, co jest niezależne od przedmiotu postępowania administracyjnego, w którym taka decyzja zapadła.

Mając powyższe na uwadze, projektodawcy proponują, aby wysokość wpisu stałego wynosiła 100 zł. Ustalenie wysokości wpisu na tak niskim poziomie uzasadniane jest tym, że postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane sprzeciwem od decyzji ma ograniczony przedmiotowo zakres, a kwestie w nim rozstrzygane mają wyłącznie formalny (proceduralny) charakter.

Z uwagi na pilną potrzebę dostosowania obecnie obowiązującego stanu prawnego do wprowadzonej z dniem 1 czerwca 2017 r. instytucji sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej, termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został ustalony na dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Obecnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów o zmianie rozporządzenia w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (datowany na dzień 4 sierpnia 2017 r.) jest na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Nowelizacja KPA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu