26.07.2017


Wykonywanie mandatu radnego a funkcja zarządcza w spółce korzystającej z mienia publicznego

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Świętokrzyskiego niemożliwe jest pełnienie funkcji zarządczej przez radnego powiatu w spółce, która  prowadzi działalność z wykorzystaniem mienia tego powiatu.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17 maja 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski, stwierdził nieważność uchwały rady powiatu w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Rada powiatu, podjętą uchwałą, odmówiła stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że nie doszło do naruszenia art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. We wspomnianym przepisie mowa jest o zakazie łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności (na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami) z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat. Ponadto niemożliwe jest też zarządzanie taką działalnością ani bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Rada powiatu stwierdziła, że sprawowanie przez radnego funkcji prezesa spółki  w przedmiotowej sprawie nie narusza przytoczonego artykułu.

Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność wyżej wspomnianej uchwały, wskazując że podjęta została ona z naruszeniem art. 383 ustawy Kodeks wyborczy. W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, ustalono że radny pełni funkcję prezesa zarządu w spółce, która prowadzi działalność w zakresie m.in.: „poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, sprzątania, wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych oraz robót związanych z budową rurociągów”. Ponadto spółka świadczy cyklicznie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, znajdujących się na terenie powiatu, w którym radny sprawuje mandat. Usługi te wykonywane są na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Coroczne świadczenie usług o charakterze odpłatnym, w przedmiocie zimowego utrzymania dróg powiatowych w ramach działalności gospodarczej,  na rzecz jednostki budżetowej powiatu jaką jest Zarząd Dróg, stanowi prowadzenie tej działalności z wykorzystaniem mienia powiatu. Pełnienie funkcji prezesa zarządu takiej spółki mieści się zaś w pojęciu zarządzania działalnością gospodarczą. 

W związku z powyższymi ustaleniami, rada powiatu obowiązana była do stwierdzenia wygaszenia mandatu radnego, jako iż  prowadził on działalność gospodarczą wykorzystującą mienie jednostki powiatowej przed uzyskaniem mandatu radnego i nie zaprzestał prowadzenia tej działalności w okresie 3- miesięcznym od dnia złożenia ślubowania.

Wojewoda, rozstrzygnięciem nadzorczym, stwierdził o nieważności uchwały rady  powiatu w przedmiocie odmówienia wygaszenia mandatu radnego, z powodu jej sprzeczności z prawem.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMarta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Rada gminy, Rada Powiatu, Radny, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Wojewoda,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu