13.07.2017


Nowelizacja KPA a opłata za poświadczanie dokumentów

KATEGORIA: Przepisy

Z dniem 1 czerwca 2017 r. do Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzone zostały przepisy dot. poświadczania przez pracowników organu odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonego przez siebie postępowania. Pojawia się jednak pytanie, czy za tę czynność pobiera się opłatę skarbową.

Zgodnie z nowym § 2b w art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego, „Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu”. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji w zakresie tejże zmiany wskazano, że „Dzięki temu rozwiązaniu strona nie będzie narażona na dodatkowe koszty uzyskania urzędowo poświadczonych odpisów, odpisów lub wypisów aktów notarialnych i tym podobnych dokumentów, które mogą być potrzebne w postępowaniu administracyjnym”.

W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości, czy faktycznie wskazanie projektodawców jest właściwe i nie należy pobierać opłaty skarbowej za poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem. W celu konieczna jest analiza przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, opłacie skarbowej podlega:

  1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
    1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
    2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
    3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
  2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Ponadto, zgodnie z ust. 2 tego przepisu, opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Jednocześnie wskazać należy, że co prawda w załączniku do ustawy o opłaty skarbowej w części II wskazano, że stawka 5 zł pobierana za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, jednakże regulacja ta zawarta została w części dotyczącej zaświadczeń, a tym samym odnosi się do poświadczeń będących zaświadczeniami wydawanymi na wniosek. Analiza tej regulacji prowadzi tym samym do wniosku, że poświadczenie odpisu za zgodność z oryginałem, o którym mowa w art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego ani nie jest zaświadczeniem, ani też nie jest czynnością urzędową dokonywaną na wniosek.

Tym samym, wszystkie powyższe argumenty potwierdzają stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, że za poświadczanie odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonego postępowania, o czym mowa w art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego, nie pobiera się opłaty skarbowej.

Więcej na temat nowelizacji KPA na stronie www.nowelizacjakpa.pl.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Nowelizacja KPA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu