Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.07.2024

Opodatkowanie zbiornika podatkiem od nieruchomości

drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Nie każdy zbiornik spełnia funkcje magazynową. W świetle orzecznictwa okoliczność ta ma fundamentalne znaczenie dla wysokości podatku od nieruchomości.

Zgodnie z treścią przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, zbiornik, którego cechą charakterystyczną jest pojemność, a nie powierzchnia użytkowa, powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości, jeżeli stanowi obiekt budowlany (tj. wzniesiony został z użyciem wyrobów budowlanych). Taka kwalifikacja zbiornika determinowana jest tym, że został on wymieniony w katalogu budowli, uregulowanym treścią art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

O ile odczytanie przepisów, jako pozwalających objąć opodatkowaniem zbiornik, samo w sobie nie nastręcza problemów (szczególnie gdy wsparte jest treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego P 33/09 oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. III FPS 1/21), o tyle ustalenie, czy dany obiekt  stanowi zbiornik, o którym mowa w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, jest już dalece bardziej skomplikowane.

Zagadnienie to zostało poruszone m.in. w wyroku WSA w Gliwicach o sygn. I SA/Gl 78/24.

W stanie faktycznym sprawy podatnik stał na stanowisku, że zbiornik, który posiada, stanowi urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń z wody (zbiornik brał udział w procesie technologicznym polegającym na usuwaniu zanieczyszczeń w procesie browarniczym). Zdaniem organu zbiornik jako pełniący funkcję magazynowe powinien być rozpoznany jako zbiornik wymieniony w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Spór pomiędzy podatnikiem i organem dotyczył wysokości opodatkowania. Przyjęcie w opisanym stanie faktycznym, że zbiornik nie jest budowlą magazynową, a elementem procesu technologicznego, pozwalałoby objąć opodatkowaniem wyłącznie jego części budowlane.  

WSA w Gliwicach dokonując oceny stanu faktycznego – w warunkach związania oceną prawną NSA (sprawa ma bowiem bogatą historię) – ocenił, że opisane przez podatnika zbiorniki nie pełnią wyłącznie funkcji magazynowej, a aktywnie uczestniczą w procesie produkcji. Są napełniane i opróżniane w procesie technologicznym. Niczego nie magazynują. Takie cechy zdaniem WSA pozwalają przyjąć, że charakteryzowany zbiornik jest urządzeniem technicznym, który posiada części budowlane. Taka kwalifikacja pozwala z kolei uznać, że zbiornik takiego typu powinien być opodatkowany wyłącznie w części budowlanej (w części dotyczącej fundamentów, na których został posadowiony).

W opisywanym orzeczeniu sąd zakwestionował też możliwość kwalifikacji konkretnego zbiornika do kategorii wolnostojących urządzeń technicznych oraz urządzeń budowlanych.

Jak widać zatem nie każdy zbiornik musi pełnić funkcje magazynowe. Omawiane orzeczenie jest o tyle istotne, że stanowi wskazówkę, jakie okoliczności powinny zostać spełnione dla określonego opodatkowania zbiorników (orzeczenie nie jest prawomocne).   

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Julia Frankiewicz

asystent w Kancelarii ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne