Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.05.2024

Opodatkowanie budowli po likwidacji jej części

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W praktyce gospodarczej zdarza się, że podatnik likwiduje swoje środki trwałe. Jeżeli środek trwały lub jego element jest jednocześnie przedmiotem opodatkowania, powstaje pytanie o skutki podatkowe jego likwidacji. W podatku od nieruchomości sprawa nie jest oczywista, w szczególności, gdy likwidacja dotyczy wyłącznie części budowli.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W praktyce gospodarczej zdarza się, że podatnik likwiduje swoje środki trwałe. Jeżeli środek trwały lub jego element jest jednocześnie przedmiotem opodatkowania, powstaje pytanie o skutki podatkowe jego likwidacji. W podatku od nieruchomości sprawa nie jest oczywista, w szczególności, gdy likwidacja dotyczy wyłącznie części budowli.

Omawiane zagadnienie doniosłe jest z punku widzenia okresu, za jaki należy uiścić podatek od nieruchomości. Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Teoretycznie zatem za miesiąc następujący po likwidacji budowli podatnik nie powinien już uiszczać podatku od nieruchomości. Reguła taka dotyczy jednak wyłącznie likwidacji budowli w całości.

Częściowa likwidacja budowli nie oznacza bowiem, że przestaje ona istnieć (jako całość). Można więc stwierdzić, że w istocie nie dochodzi do sytuacji, o której mowa w przepisach (obowiązek podatkowy nie ustaje). Powyższe nie oznacza jednak, że wysokość zobowiązania podatkowego w związku z likwidacją budowli nie powinna się zmniejszyć (przecież część budowli już nie istnieje). W istocie mowa tutaj nie o ustaniu, a o zmianie zakresu obowiązku podatkowego. Pytanie dotyczy natomiast momentu, w którym ustawodawca chciałby uwzględniać zmiany tego obowiązku podatkowego.

W przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca wskazał, że podstawą opodatkowania budowli jest co do zasady wartość początkowa środka trwałego. Wartość taką dla potrzeb podatku od nieruchomości ustala się na dzień 1 stycznia roku podatkowego. Jeżeli zatem od budowli, która została w części zlikwidowana ustalono podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, to wartość ta na potrzeby opodatkowania będzie właściwa aż do 1 stycznia roku następującego. Skoro bowiem ustawodawca podatkowy przyjął, że aktualizacja podstawy opodatkowania budowli następuje raz w roku, to wszelkie zmiany dotyczące budowli, które nie powodują ustania obowiązku podatkowego w całości, powinny być uwzględniane raz w roku. Jeżeli na skutek likwidacji części środka trwałego zmniejszy się jego wartość początkowa, to w podatku od nieruchomości zmiana ta znajdzie odzwierciedlenie dopiero od 1 stycznia kolejnego roku (chyba że budowla zostanie zlikwidowana w całości – wówczas obowiązek podatkowy wygaśnie z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek).

Nie zawsze zatem likwidacja budowli będzie wiązała się z natychmiastową obniżką podatku. Stanowisko takie prezentowane jest w orzecznictwie. Dla przykładu w jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że raz ustalona podstawa opodatkowania jest wiążąca w trakcie całego roku i nie podlega zmianie. Zmiany dotyczące budowli następujące w trakcie roku – z zastrzeżeniem, że budowla pomimo tych zmian nie traci przymiotu budowli – pozostają bez wpływu na wysokość zobowiązania za ten rok.

Zlikwidowanie części budowli nie oznacza, że budowla przestała istnieć. Obowiązek podatkowy uzależniony jest od istnienia budowli. Nadal istnieje budowla jako przedmiot opodatkowania. Ponadto, nie zmienił się sposób jej wykorzystania – nieustannie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W konsekwencji, zlikwidowanie części budowli dla celów podatkowych powinno zostać uwzględnione dopiero od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do likwidacji. Co istotne konkluzja ta ma znaczenie zarówno w przypadku zmniejszenia, jak również zwiększenia podstawy opodatkowania.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Julia Frankiewicz

asystent w Kancelarii ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj