Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.02.2024

Czy gmina może zapewnić wspólną obsługę związkowi międzygminnemu?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu gminna jednostka organizacyjna nie może prowadzić wspólnej obsługi na rzecz związku międzygminnego.

Od kilku lat obowiązują przepisy pozwalające gminom zapewniać wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną na rzecz powiązanych z nią struktur organizacyjnych. W art. 10a i 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[1] wymienione są rodzaje podmiotów, które mogą stać się jednostkami obsługującymi (prowadzącymi wspólną obsługę) albo jednostkami obsługiwanymi. W niektórych przypadkach jednostki te określa rada gminy w uchwale, w innych niezbędne jest zawarcie porozumienia między jednostką obsługującą i jednostką obsługiwaną.

Zgodnie z art. 10a u.s.g. gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:

1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,

2) gminnym instytucjom kultury,

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Odpowiadając na pytanie jednej z gmin, RIO w Poznaniu zmierzyło się z problemem tego, czy gminne centrum usług wspólnych może prowadzić wspólną obsługę na rzecz związku międzygminnego m.in. w zakresie usług finansowo-księgowych i prawnych.

Kluczowe znaczenie miało to, czy związek międzygminny spełnia wymagania określone w art. 10a pkt 3 u.s.g. RIO w Poznaniu sformułowało pięć kryteriów, których spełnienie jest niezbędne, aby określony podmiot mógł stać się „jednostką obsługiwaną” na podstawie przywołanej regulacji:

− będzie zaliczany do sektora finansów publicznych,

− będzie gminną osobą prawną,

− będzie utworzony na podstawie odrębnych ustaw,

− będzie utworzony w celu realizacji zadań publicznych,

− nie będzie: przedsiębiorstwem, instytutem badawczym, bankiem, spółką prawa handlowego.

W konsekwencji RIO uznało, że związek międzygminny nie może być jednostką obsługiwaną, gdyż nie jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy oraz nie jest gminną osobą prawną[2]. Także przepisy bezpośrednio odnoszące się do związku międzygminnego nie przewidują możliwości uznania go za jednostkę obsługiwaną w ramach wspólnej obsługi prowadzonej przez gminę. Związek może być natomiast jednostką obsługującą, jeżeli został w tym celu utworzony.

 


[1] Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm., dalej jako: u.s.g.

[2] Przy czym w odpowiedzi RIO zaznaczyło, że nawet gdyby związek międzygminny uznać za gminną osobę prawną, to wniosek odnoszący się do wspólnej obsługi pozostanie ten sam.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST