Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.02.2024

Gdy nie ma wielu kandydatów… Czy można dostać mandat bez wyborów?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dziś ciąg dalszy serii artykułów przedwyborczych. Kodeks wyborczy reguluje sytuacje, w których z uwagi na niedostateczną liczbę kandydatów nie odbędą się tradycyjne wybory. Jak wyłaniani są wówczas radni oraz wójt, burmistrz albo prezydent miasta?

Wprowadzenie

Zazwyczaj nie ma problemu ze znalezieniem kandydatów, którzy chcieliby pełnić funkcje w organach gminy. Dotyczy to zarówno małych, jak i dużych samorządów. Sporadycznie zdarzają się jednak sytuacje, w których brakuje osób zainteresowanych lub kandydaci zgłaszani są w liczbie, która li tylko równa jest liczbie mandatów oczekujących na obsadzenie. Co dzieje się w takiej sytuacji?

Wybory do rady gminy, rady miejskiej albo rady miasta

Zgłoszenie list wyborczych jest ważnym elementem procedury wyborczej. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów:

1) nie zostanie w danym okręgu wyborczym zgłoszona żadna lista albo

2) zostanie zgłoszona tylko jedna lista, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu bądź mniejsza od niej,

- wówczas gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin zgłaszania list kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczenia.

Jeżeli mimo to w danym okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista kandydatów albo została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, wyborów w tym okręgu nie przeprowadza się.

Natomiast jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, zarejestrowani kandydaci są przez terytorialną komisję wyborczą uznawani za wybranych na radnych, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone[1].

Wybory na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

Procedura przebiega inaczej w przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta[2]. W przypadku, w którym ostatecznie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat albo zgłoszono jednego kandydata, gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń.

Jeżeli mimo to został zarejestrowany tylko jeden kandydat, przeprowadza się wybory, podczas których głosowanie polega na opowiedzeniu się „za” lub „przeciw” temu kandydatowi. Uznaje się go za wybranego, jeżeli uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli natomiast uzyskał połowę lub mniej głosów, wówczas wyboru dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów swego ustawowego składu, w głosowaniu tajnym.

Rada gminy wybiera wójta również wówczas, gdy gdy mimo dodatkowego terminu zupełnie nikt nie zgłosi się do kandydowania.

Jeżeli zaś rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów, Prezes Rady Ministrów wyznacza (na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej) osobę pełniącą obowiązki wójta do końca kadencji.

Podsumowanie

Zarówno w przypadku wyborów do rady, jak i na wójta może dojść do sytuacji, w której liczba zainteresowanych kandydowaniem jest mniejsza lub równa liczbie mandatów do obsadzenia. Możliwe jest wówczas, że kandydaci zostaną radnymi bez przeprowadzania wyborów.

Przy obsadzaniu stanowiska wójta wyborcy będą mogli głosować nawet w sytuacji zgłoszenia jednego z kandydatów. Dopiero w przypadku braku kandydata lub nieuzyskania poparcia większości głosujących przez jedyną osobę startującą w wyborach powszechnych, wójta wybierze rada gminy. Jeżeli i to się nie powiedzie, osoba pełniąca jego obowiązki zostanie wskazana przez premiera.

 


[1][1] Nie omawiam tu kwestii wyborów uzupełniających.

[2] Dalej zbiorczo: wójt.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj