Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.01.2024

Termin do udzielenia przez wójta odpowiedzi na interpelację radnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Termin do udzielenia przez wójta odpowiedzi na interpelację radnego choć wydaje się jasny i zrozumiały, w praktyce budzi wiele wątpliwości w zakresie możliwości jego wydłużenia. Warto zastanowić się jaki jest charakter tego terminu oraz do jakich konsekwencji prowadzi jego naruszenie.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Termin do udzielenia przez wójta odpowiedzi na interpelację radnego choć wydaje się jasny i zrozumiały, w praktyce budzi wiele wątpliwości w zakresie możliwości jego wydłużenia. Warto zastanowić się jaki jest charakter tego terminu oraz do jakich konsekwencji prowadzi jego naruszenie.

Wprowadzenie

Przepis art. 24 ust. 4 u.s.g.[1] stanowi, że w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje do wójta, natomiast ust. 6 u.s.g., że wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji. Warto zaznaczyć, że w świetle przepisu art. 24 ust. 4 u.s.g., interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.

Charakter terminu do udzielenia odpowiedzi na interpelację

Przepis art. 24 u.s.g. nie wskazuje żadnej sankcji w przypadku, gdyby wójt naruszył termin do udzielenia odpowiedzi na interpelację radnego. Należy go zatem traktować jako termin o charakterze instrukcyjnym[2].

Cechą charakterystyczną terminów instrukcyjnych jest brak konsekwencji procesowych ich niedopełnienia przez organ. Pełnią więc one rolę postulatów kierowanych do organów, których celem jest usprawnienie postępowania i które są obowiązane uwzględnić to w miarę możliwości, ale ich niedopełnienie nie skutkuje ani nieważnością czynności, ani żadnymi konsekwencjami dla toku postępowania. Wykonanie czynności z uchybieniem terminu instrukcyjnego nie jest także podstawą do uwzględnienia żądania uchylenia czynności w trybie kontroli instancyjnej.

Podkreślenia wymaga, że pojęcie terminu instrukcyjnego nie należy do języka prawnego, lecz prawniczego. Ustawa procesowa nie tylko nie używa tego pojęcia, ale także w żaden sposób nie określa expressis verbis skutków naruszenia terminu, jaki wyznacza organowi prowadzącemu postępowanie do dokonania danej czynności. Skoro więc skutki takie nie są w ustawie procesowej przewidziane, tradycyjnie przyjmuje się, że naruszenie tego terminu skutków żadnych nie rodzi.

Właściwość sądów administracyjnych w zakresie zobowiązania wójta do udzielenia informacji

W sprawach w zakresu udzielenia przez wójta odpowiedzi na interpelację radnego, brak jest kognicji sądów administracyjnych.

Przyjmuje się, że ww. odpowiedź stanowi czynność materialno-techniczną. W tej sytuacji nie będzie ona podlegała możliwości zaskarżenia, tak w toku instancji, jak również do sądu administracyjnego[3].

Co ważne, wynik rozpoznania interpelacji nie podlega właściwości sądów administracyjnych, bowiem nie mieści się w katalogu czynności i aktów poddawanych kontroli sądu – art. 3 § 2 p.p.s.a.[4]

Sankcja za naruszenie terminu do udzielenia odpowiedzi na interpelację radnego

Brak jest jednolitego poglądu co do właściwej sankcji za naruszenie terminu do udzielenia odpowiedzi na interpelację radnego:

 1. Odpowiedzialność karna: Niewypełnianie przez wójta obowiązków informacyjnych wobec radnego może nosić znamiona przestępstwa z art. 231 k.k.[5], a ponadto w zbiegu z innymi zaniedbaniami prawnymi może uruchomić procedurę z art. 96 u.s.g. Natomiast adresaci uprawnień radnego niemający statusu funkcjonariusza publicznego mogą być narażeni na odpowiedzialność związaną z utrudnianiem czynności funkcjonariuszowi publicznemu. Jest to też na pewno delikt pracowniczy[6];
 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna: Naruszenie przepisu art. 24 u.s.g. może skutkować podjęciem działań dyscyplinujących przez organ nadzoru stosownie do art. 96 ust. 2 u.s.g. Takie działania wójta mogą być także negatywnie oceniane w procedurze udzielania mu wotum zaufania na podstawie art. 28aa u.s.g.[7];
 3. Odpowiedzialność sądowoadministracyjna: Uznając, że udzielenie odpowiedzi na interpelację (zapytanie) stanowi nakazaną prawem czynność organu gminy, której dokonanie musi nastąpić w konkretnym, ustawowo określonym terminie, radny uprawniony jest do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, określonej w art. 101a u.s.g.[8];
 4. Brak sankcji: „Ugruntowane jest natomiast w orzecznictwie stanowisko, że niewypełnienie przez wójta obowiązków z art. 24 u.s.g. nie może być rozpatrywane w kategorii bezczynności, na którą służy skarga do sądu administracyjnego”[9]

Konkluzja

Należy przychylić się do poglądu, że z uwagi na konstrukcję oraz wykładnię językową przepisu art. 24 ust. 6 u.s.g., termin uregulowany w tym przepisie stanowi termin instrukcyjny. W związku z powyższym jego naruszenie nie generuje bezpośrednio negatywnych konsekwencji po stronie wójta w przypadku udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym. Może jednak prowadzić do konsekwencji pośrednich np. podjęciem w stosunku do wójta działań dyscyplinarnych przez organ nadzoru, a także mieć wpływ na nieudzielenie mu wotum zaufania.

 


[1] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm., dalej: u.s.g.).

[2] C. Martysz, Art. 24 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2021, LEX.

[3] P. Drembkowski, P. J. Suwaj (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2023, Legalis.

[4] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.). Zob. postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r., IV SAB/Wr 360/20, Legalis; postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2023 r., III SA/Gl 228/23, LEX; postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2022 r., IV SAB/Wr 1049/22, LEX.

[5] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.).

[6] S. Płażek, Art. 24 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, P. Chmielnicki (red.), Warszawa 2022, LEX.

[7] C. Martysz, Art. 24 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2021, LEX.

[8] S. Gajewski, A. Jakubowski, Instytucja interpelacji w jednostkach samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny 2012, nr 7-8, s. 94-105.

[9] P. Drembkowski, P. J. Suwaj (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2023, Legalis.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Beniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj