Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.01.2024

Miejski plan adaptacji - nowy dokument strategiczny gmin cz. 2

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on istotne zmiany w wielu istotnych dla środowiska aktach prawnych, w tym ustawie – Prawo ochrony środowiska, wprowadzając instytucję miejskiego planu adaptacyjnego.

Wprowadzenie

W artykule pt. Miejski plan adaptacji – nowy dokument strategiczny gmin cz. 1 wskazane zostały cel i założenia rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw[1]. Są nimi: wsparcie przedsięwzięć prośrodowiskowych prowadzonych zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym, w szczególności mając na uwadze działania dotyczące adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami. Do zasadniczych celów projektu ustawy należy m.in. wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej.

Ponadto określone zostały poszczególne rozwiązania, na których projektowany miejski plan adaptacji się opiera:

 • ma zastosowanie dla miast o liczbie mieszkańców równej 20 tysięcy lub większej;
 • jest przyjmowany w drodze uchwały przez radę gminy;
 • nie jest aktem prawa miejscowego

O miejskich planach adaptacji pisaliśmy już na łamach portalu:

Uzasadnienie projektu ustawy

Projektodawcy wskazali, że opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zainicjowane zostało w 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska w ramach projektu, którego głównym celem była ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Wzorem tych 44 miast niektóre mniejsze polskie miasta we własnym zakresie przystąpiły do opracowania planów adaptacji. Projektodawcy powołali się na szacunki Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z których wynika, że 132 miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, we własnym zakresie, rozpoczęły prace nad opracowaniem miejskich planów adaptacji, w tym 102 miasta przyjęły go w drodze uchwały.

Autorzy projektu dodali, że przyjęcie założenia, iż opracowanie miejskiego planu adaptacji będzie obligatoryjne dla miast liczących co najmniej 20 tys. mieszkańców, wynika z potrzeby zwiększenia liczby mniejszych miast, które zwiększą swój potencjał adaptacji do zmian klimatu.

W ocenie projektodawców miejskie plany adaptacji są instrumentami wspierającymi działania na rzecz zwiększenia odporności na zmiany klimatu, w tym zwiększanie retencji wody opadowej i roztopowej, rozwój zieleni oraz tzw. „odbetonowanie” przestrzeni miejskiej. W obecnym stanie prawnym nie uwzględnia się kwestii adaptacji do zmian klimatu i nie ma wymogu przygotowywania tych dokumentów.

Zdaniem autorów projektu, niewystarczające uwzględnienie kwestii środowiskowego wymiaru polityki miejskiej, w tym planowania działań adaptacyjnych w dokumentach strategicznych i planistycznych przygotowywanych przez miasta hamuje działania i programy podejmowane w ramach polityki krajowej. Uwzględnienie ich w polityce miasta będzie miało pozytywny wpływ na przestrzeń miast, ich odporność na zmiany klimatu oraz estetykę, a tym samym podniesie komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Komentarz

Zaprezentowany projekt ustawy przewiduje uwzględnienie problematyki zmian klimatu na poziomie gminy. Proponowane zmiany mogą wpłynąć zarówno na działalność organów gminnych, jak i na działania inwestycyjne mając miejsce na terenie gminy. Przy czym trzeba będzie pamiętać, że miejskie plany adaptacji nie będą aktami prawa miejscowego.

Projektowana ustawa zakłada w art. 14, że rada miasta uchwali miejskie plany adaptacji do zmian klimatu w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu, czyli do dnia 2 stycznia 2027 r.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w nowej perspektywie finansowej UE miasta będą mogły sięgnąć po środki na opracowanie i realizację miejskich planów adaptacji. Opracowywanie przez miasta miejskich planów adaptacji będzie miało wsparcie finansowe. Zaproponowana w przedmiotowym projekcie ustawy zmiana w ustawie (Prawo ochrony środowiska) uzasadnia aplikowanie o środki na ten cel.

 


[1] <https://legislacja.gov.pl/projekt/12379855/katalog/13025725#13025725> [online:] (dostęp: 15.12.2023 r.), dalej: projekt ustawy nowelizującej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Beniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj