Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.11.2023

Nowelizacja przepisów o klastrach energii - cz. 1

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ustawodawca zdecydował się wprowadzić daleko idące zmiany w funkcjonowaniu klastrów energii. Nowelizacja przepisów została rozłożona w czasie. Pierwsze zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2024 r., natomiast nowe rozwiązania dotyczące kwestii finansowych mają zafunkcjonować o 2 lipca 2024 r.

Wprowadzenie

Klastry energii stanowią formę potencjalnej współpracy między samorządami, innymi podmiotami publicznymi i sektorem prywatnym. Nierzadko wykorzystywane są w celu uzyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych na inwestycje w odnawialne źródła energii dla poszczególnych samorządów oraz jako wsparcie ich działań marketingowych. Powstało pytanie, w jaki sposób zachęcić do jednoczesnego wytwarzania i wykorzystywania energii w ramach klastra.

Dotychczasowa regulacja klastrów energii nie była szczególnie rozbudowana, pozostawiając członkom klastra znaczną swobodę w kształtowaniu zasad współpracy. Teraz ustawodawca zdecydował się sprecyzować reguły oraz umożliwić zaangażowanym podmiotom osiągnięcie pewnych korzyści finansowych.

Nowa definicja klastrów energii

W pierwszej kolejności zmienić ma się definicja klastrów energii. Zgodnie ze zmienianym art. 2 pkt 15 u.o.z.e. od 1 stycznia 2024 r. klaster energii oznaczać będzie porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji energii elektrycznej lub paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne lub obrotu nimi, lub w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, przesyłania lub dystrybucji ciepła, lub obrotu ciepłem, w celu zapewnienia jego stronom korzyści gospodarczych, społecznych lub środowiskowych lub zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego, którego stroną jest co najmniej:

a) jednostka samorządu terytorialnego lub

b) spółka kapitałowa utworzona na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) przez jednostkę samorządu terytorialnego z siedzibą na obszarze działania klastra energii, lub

c) spółka kapitałowa, której udział w kapitale zakładowym spółki, o której mowa w lit. b, jest większy niż 50% lub przekracza 50% liczby udziałów lub akcji;

 Warto zwrócić uwagę na jedną z wprowadzanych zmian – mianowicie według nowej definicji członkiem klastra energii będzie musiała być j.s.t. albo jedna z wymienionych spółek. Oznacza to obligatoryjny udział podmiotu samorządowego (lub ściśle związanego z podmiotem samorządowym, swego rodzaju spółki-córki spółki komunalnej). Obecnie obowiązująca definicja takiego wymogu nie przewiduje.

Pozostałe zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Uchylony zostanie art. 38a u.o.z.e. (który obecnie stanowi podstawową regulację dotyczącą klastrów energii), a w jego miejsce wprowadzone zostaną art. 38aa-38ac oraz 38ae-38af u.o.z.e. Przepisy te określać będą w szczególności:

 • formę porozumienia w sprawie klastra energii (pisemna pod rygorem nieważności) oraz jego treść, w tym w zakresie wyznaczania koordynatora klastra (reprezentujących jego członków),
 • dopuszczalny obszar działalności klastra (nieprzekraczający obszaru powiatu lub 5 sąsiadujących ze sobą gmin połączony z warunkiem przyłączenia do sieci dystrybucyjnej tego samego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV),
 • funkcjonowanie rejestru klastrów (ma być utworzony z dniem 1 stycznia 2024 r.[1]),
 • obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Zmiany, które mają wejść w życie w drugiej połowie 2024 r. – dotyczące nowych preferencji przewidzianych dla klastrów – zostaną omówione w kolejnym artykule.

 


[1] Przy czym w uzasadnieniu projektu ustawy podkreślano fakultatywny (z perspektywy klastra) charakter wpisu do rejestru, który ma jednak warunkować możliwość skorzystania z nowych preferencji.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj