Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.11.2023

Zakaz konkurencji w spółkach komunalnych - od jakiej kwoty wyliczyć 70% sankcyjnego podatku?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Mimo że przepisy przewidujące 70% sankcyjny podatek przy wpłacie wysokich odpraw, odszkodowań za zakaz konkurencji, czy odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia przez spółki komunalne, obowiązują już wiele lat, to ich zastosowanie w praktyce wciąż budzi wątpliwości i wywołuje liczne problemy.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Mimo że przepisy przewidujące 70% sankcyjny podatek przy wpłacie wysokich odpraw, odszkodowań za zakaz konkurencji, czy odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia przez spółki komunalne, obowiązują już wiele lat, to ich zastosowanie w praktyce wciąż budzi wątpliwości i wywołuje liczne problemy.

O tym zagadnieniu pisaliśmy już na łamach naszego Portalu w artykule: Opodatkowanie odpraw i odszkodowań za zakaz konkurencji w spółkach komunalnych.

Kolejną kwestią, z którą muszą zmierzyć się spółki komunalne, pełniące w tym zakresie funkcję płatnika, jest ustalenie dokładnej podstawy, od której obliczany jest 70% podatek.

Treść art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT stanowi m.in. że:

z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, (…) w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę (…) w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania.

Na tle zaprezentowanej treści przepisu pojawia się uzasadnione pytanie: Co rozumieć przez „wynagrodzenie”? Czy w przypadku wypłaty różnych świadczeń dodatkowych z tytułu umowy o pracę, stanowią one również „wynagrodzenie”, a tym samym zwiększają limit, po przekroczeniu którego wystąpi sankcyjne opodatkowanie?

Nie zaskakuje, że z analizy interpretacji podatkowych wynika, iż organy podchodzą bardzo wąsko do wykładni przywołanego przepisu. Uważają, iż za „wynagrodzenie” należy uznać wyłącznie należność główną wypłacaną w zamian za wykonaną pracę, w skład której może wchodzić dodatek stażowy, funkcyjny, czy nagroda roczna.

Jednocześnie wskazują, że w skład „wynagrodzenia” nie wchodzą wszelkie świadczenia dodatkowe takie jak:

 • diety,
 • zwrot kosztów związanych z podróżą służbową,
 • świadczenia odszkodowawcze,
 • odprawy pieniężne,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, czy też
 • wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy.

Przy czym organy podatkowe podkreślają, że nie ma znacznie określenie danego świadczenia dodatkowego jako „wynagrodzenie” w umowie o pracę, bowiem to jego faktyczny charakter przesądza o jego kwalifikacji, a nie sama nazwa (zob. interpretacji DKIS z dnia 5 sierpnia 2019 roku o sygn. 0115-KDIT2-2.4011.237.2019.1.ENB oraz interpretacji DKIS z dnia 11 czerwca 2019 roku o sygn. 0115-KDIT2-2.4011.153.2019.1.ENB).

Powyższego stanowiska nie podzielają sądy administracyjne. Przykładowo w wyroku z 15.05.2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nagroda jubileuszowa jest składnikiem wynagrodzenia, bowiem jest związana ze stażem pracy oraz ma charakter okresowy, a zatem posiada cechy wynagrodzenia.

Również w wyroku z 23.01.2020 r. NSA stwierdził, że analizowany przepis należy interpretować szeroko jako wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy o pracę, a nie jako wynagrodzenie za wykonaną pracę, w konsekwencji stwierdził, że w jego skład wchodzi wynagrodzenie chorobowe. Odniósł się przy tym do źródła przychodów ze stosunku pracy, które obejmuje swym zakresem wszelkie świadczenia wypłacane i finansowane przez pracodawcę.

Zaprezentowana rozbieżność pomiędzy stanowiskiem organów podatkowych a orzecznictwem sądowym pokazuje, że zagadnienie jest problematyczne. Są to kolejne przepisy, które wymagają doprecyzowania przez ustawodawcę.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Jędrzej Kuderski

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj