Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.10.2023

Egzekucja w administracji - nowe wzory tytułów wykonawczych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Projekt ma na celu dostosowanie dotychczasowych regulacji związanych z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

 

Przesłanki sporządzenia projektu rozporządzenia

Artykuł stanowi wskazanie najważniejszych projektowanych zmian związanych z przygotowanym projektem rozporządzenia Ministra Finansowe w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej[1], który ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 19 października 2023 r.

Podstawą przygotowania projektu rozporządzenia były zmiany, które wejdą w życie z dniem 25 marca 2024 r., w związku z art. 29 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw[2].

Do założeń ustawy nowelizującej należało m.in.:

 • zniesienie obowiązku nadania tytułom wykonawczym klauzuli organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej;
 • zmienienie elementów tytułu wykonawczego, w tym m.in. danych identyfikujących zobowiązanego;
 • doprecyzowanie  możliwości prowadzenia egzekucji z majątku podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową, o którym mowa w art. 26 § 1e pkt 4c ustawy[3];
 • umożliwienie prowadzenia egzekucji administracyjnej w zakresie należności pieniężnych wynikających z deklaracji złożonej w państwie członkowskim identyfikacji,

Zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia

Ustawa nowelizująca wprowadziła uproszczenie etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego polegające na rezygnacji z klauzuli organu egzekucyjnego o skierowaniu do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego zarówno stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym. Zmiana ta skutkuje koniecznością modyfikacji wzorów tytułów wykonawczych TW-1[4], TW-2[5] i TW-3[6].

Zmiany obejmują m.in.:

 1. Rezygnację z klauzuli organu egzekucyjnego:
 2. Zmiany elementów wzorów tytułów wykonawczych w zakresie danych identyfikujących zobowiązanego;
 3. Zmiany elementów wzorów tytułów wykonawczych w zakresie dat wydania/ wystawienia tytułów;
 4. Zmiany elementów wzoru TW-3 w zakresie dodania danych podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową, o którym mowa w art. 26 § 1e pkt 4c ustawy;
 5. Zmiany elementów wzoru TW-1 związane z przekształceniem zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne;
 6. Zmiany elementów wzorów tytułów wykonawczych w zakresie danych dotyczących należności pieniężnych; 
 7. Zmiany elementów wzorów tytułów wykonawczych w zakresie oznaczenia wierzyciela;
 8. Zmiany elementów wzoru TW-3 w zakresie pouczeń.

Jaki będzie termin na przygotowanie się na nadchodzące zmiany?

W § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia wskazano przepis przejściowy umożliwiający stosowanie dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Przepis ten, w ocenie Projektodawców, da wierzycielom możliwość, a nie obowiązek stosowania dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych. Zapewnieni to wierzycielom niezbędny czas na wdrożenie w systemach informatycznych nowych wzorów tytułów wykonawczych, przy zachowaniu ciągłości ich wystawiania.

Zdaniem autorów projektu rozporządzenia, brak regulacji w tym zakresie mógłby spowodować paraliż wszczynania postępowań egzekucyjnych w przypadku, gdy wierzyciele nie byliby w stanie dostosować swoich systemów informatycznych do nowych wzorów do czasu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Spowodowane tym opóźnienie we wszczynaniu postępowań egzekucyjnych mogłoby mieć negatywny wpływ na dochody jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżety jednostek samorządu terytorialnego.

W § 2 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia projektodawcy zaproponowali przepis przejściowy umożliwiający stosowanie dotychczasowych wzorów po dniu wejścia w życia rozporządzenia. We wzorach tych wierzyciel nie będzie wypełniał części „Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej” oraz części „Oznaczenie i klauzula organu egzekucyjnego”. Projektowana regulacja zapewni prawidłowe stosowanie dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych, w powyższym zakresie, do czasu zaimplementowania nowych wzorów tytułów wykonawczych w systemach informatycznych.

 


[1] https://legislacja.gov.pl/projekt/12378010/katalog/13012144#13012144 [dostęp: 23.10.2023 r.]. Dalej: projekt rozporządzenia.

[2] Dz. U. poz. 556, ze zm., dalej: ustawa nowelizująca.

[3] Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.).

[4] Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

[5] Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

[6] Kolejny tytuł wykonawczy.

"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Autor artykułu

Beniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne