Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

18.10.2023

Lepiej jest uzasadnić, dlaczego pozbawia się drogę publiczną jej kategorii

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego.

"

Dowiedz się więcej:

Drogi publiczne

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach brak uzasadnienia uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej stanowi istotne naruszeniem prawa.

 

Niektóre samorządy w poszukiwaniu oszczędności starają się „przekształcać” drogi publiczne w drogi wewnętrzne. Ma to doprowadzić do ograniczenia obowiązków nakładanych przez przepisy o drogach publicznych przy utrzymaniu co do zasady takiej samej możliwości korzystania z tych obiektów przez przeciętnych użytkowników. Ustawa nie przewiduje jednak takiej możliwości, o czym pisałem w jednym z artykułów dostępnych na Portalu.

W omawianej sprawie[1] mieszkaniec gminy zaskarżył w części uchwałę rady w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej (gminnej) przez wyłączenie jej z użytkowania. Wskazał, że wskazana tam droga jest drogą dojazdową do jego miejsca zamieszkania (oraz innych nieruchomości). Jednocześnie podkreślił, że ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych[2] nie pozwala na pozbawienie drogi kategorii drogi publicznej w odmiennym przypadku niż zaliczenie jej do innej kategorii albo wyłączenie z użytkowania. W szczególności zaś niedopuszczalne jest „fikcyjne” wyłączenie jej z użytkowania w sytuacji, w której droga – na co wskazywał w tym przypadku skarżący – jest nadal wykorzystywana i stanowi jedyny dojazd do określonych posesji. Argumenty oszczędnościowe nie stanowią wówczas żadnego uzasadnienia pozbawienia kategorii.

Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że przedmiotowa uchwała w zaskarżonej części istotnie narusza prawo.

W pierwszej kolejności WSA stwierdził, że skarżący wykazał interes prawny do wniesienia skargi. Następnie Sąd wskazał, że przepisy u.d.p. w sposób zamknięty wskazują sytuacje, w których dopuszczalne jest pozbawienie drogi kategorii drogi publicznej. Wyłączenie z użytkowania w ocenie sądu „dotyczyć winno przede wszystkim takich sytuacji, w których dana droga staje się zbędna dla użytku publicznego i jest likwidowana”[3].

Analizując uzasadnienie uchwały WSA uznał, że nie wyjaśnia ono motywów jej podjęcia. Podkreślił, że nie wynikają one również z protokołu sesji i w konsekwencji Sąd nie jest w stanie ustalić motywów podjęcia aktu. WSA stwierdził zatem nieważność uchwały w zaskarżonej części.

W omawianym orzeczeniu istotne jest zatem to, że Sąd nie ocenił wprost czy rada w danym przypadku miała kompetencję do pozbawienia drogi jej kategorii. Stwierdzenie istotnego naruszenie prawa wywiódł natomiast z mankamentów procesu uchwałodawczego. Wpisuje się to w pewien – choć nie jest to stanowisko wyłączne – trend orzeczniczy w odniesieniu do uchwał organów samorządu terytorialnego[4].


[1] Na jej kanwie zapadł prawomocny wyrok WSA w Kielcach z dnia 4 lipca 2023 r., sygn. I SA/Ke 214/23.

[2] Obecnie Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm., dalej jako: u.d.p. W omawianym zakresie stan prawny nie uległ zmianie.

[3] W tym zakresie WSA w Kielcach odwołał się do nieprawomocnego wyroku WSA w Krakowie z dnia 22 lutego 2023 r., sygn. III SA/Kr 1284/22.

[4] W tym zakresie zob. artykuł: Obowiązek uzasadniania uchwał w sprawie opłat za korzystanie z przystanków lub dworców

"

Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego.

"

Dowiedz się więcej:

Drogi publiczne

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego.

"

Dowiedz się więcej:

Drogi publiczne