Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.09.2023

Czy spółka gminna może skarżyć uchwałę rady gminy w sprawie… rozwiązania tej spółki?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Rada gminy jest właściwa do podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki. Jednak w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie spółka nie ma interesu prawnego, by taką uchwałę zaskarżyć.

Dopuszczalność sądowej kontroli uchwały rady gminy w sprawie rozwiązania spółki nie budzi większych wątpliwości. Problemem jest natomiast wykazanie interesu prawnego przez podmiot, który domaga się kontroli sądowej. O ile zatem np. wojewoda (jako organ, który interesu prawnego wykazywać nie musi) może zaskarżyć taką uchwałę do sądu administracyjnego, to duży problem będzie miał choćby sama spółka, której uchwała dotyczy.

W omawianym przypadku grupa mieszkańców wniosła do rady miasta projekt uchwały w sprawie rozwiązania jednej ze spółek. Rada miasta podjęła przedmiotową uchwałę (po poprawkach), mimo negatywnej opinii prezydenta miasta co do jej zasadności. Spółka, której rozwiązanie była przedmiotem uchwały, zaskarżyła ją do sądu administracyjnego.

Skarżąca wskazała, że uchwała narusza jej interes prawny z uwagi na negatywne skutki co do jej bytu prawnego. Zdaniem spółki jej interesem prawnym jest, aby to jej organy decydowały m.in. o rozwiązaniu. Tymczasem rada gminy miała władczo zaingerować w tę sferę.

W odpowiedzi rada miasta wskazała, że uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[1]. Wskazała również, że nie można mówić w tym wypadku o interesie prawnym spółki, a co najwyżej o interesie faktycznym.

Wojewódzki sąd administracyjny postanowieniem odrzucił skargę[2].

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 101 u.s.g. skarga na uchwałę może być wniesiona, jeżeli narusza interes prawny skarżącego. Stwierdził ponadto, że kwestia rozwiązania spółki należy do sfery dominium organów samorządu terytorialnego i nie można odnosić do niej argumentów przemawiających za zaskarżaniem uchwał w sprawach cywilnoprawnych przez podmioty trzecie. Samo zainteresowanie skarżącej tym, aby prezydent miasta nie wykonywał uchwały, nie jest jeszcze równoznaczne z naruszeniem jej interesu prawnego.

Innymi słowy wojewódzki sąd administracyjny nie badał, czy uchwała jest zgodna z prawem, gdyż skarga wyszła od podmiotu, który nie był uprawniony do jej wniesienia.

Postanowienie jest nieprawomocne.

Orzeczenie jest o tyle interesujące, że przed sądami administracyjnymi stosunkowo rzadko toczą się spory między gminnymi spółkami a radami gmin, które podejmowały uchwały w sprawach tych spółek[3]. Częściej można spotkać się z próbami kwestionowania tych uchwał przez przedsiębiorców prywatnych. Jak dotąd dominować wydaje się stanowisko, zgodnie z którym w żadnym z tych przypadków nie można mówić o interesie prawnym, który umożliwiałby sądowi zajęcie się sprawą co do istoty. Analizując konkretne przypadki trzeba mieć jednak na uwadze duże zróżnicowanie uchwał rad gmin odnoszących się do spółek oraz stosunkowo niewielką liczbę judykatów dotyczących tego rodzaju spraw.

 


[1] Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm., dalej jako: u.s.g. Zgodnie z tym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.

[2] Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2023 r., sygn. III SA/Kr 1201/23, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBOSA), www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

[3] Przy czym sam problem relacji między uchwałą rady a spółką może ujawniać się na różnych płaszczyznach. Przykładowo w postanowieniu z dnia 7 maja 2013 r. WSA w Olsztynie rozpatrywał kwestię dopuszczenia spółki jednostek samorządu terytorialnego do (wszczętego z inicjatywy wojewody) postępowania dotyczącego uchwały w sprawie utworzenia tej spółki.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi