Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.09.2023

Kiedy zapomoga korzysta ze zwolnienia PIT?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Kwestia zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zapomogi wypłacanej przez pracodawcę w praktyce wywołuje sporo wątpliwości. Ustawodawca konstruując to zwolnienie posłużył się bowiem zwrotami niedookreślonymi, co powoduje trudności w zastosowaniu ich w konkretnych stanach faktycznych.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Kwestia zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zapomogi wypłacanej przez pracodawcę w praktyce wywołuje sporo wątpliwości. Ustawodawca konstruując to zwolnienie posłużył się bowiem zwrotami niedookreślonymi, co powoduje trudności w zastosowaniu ich w konkretnych stanach faktycznych.

Zgodnie z art. 21  ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT zapomoga podlega zwolnieniu, jeżeli została otrzymana w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Natomiast kwota, jaka podlega zwolnieniu jest zależna od źródła finansowania. Jeżeli świadczenie pochodzi z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych, to wówczas zwolnieniu podlega każda kwota świadczenia niezależnie od wysokości. Z kolei zapomoga sfinansowana z pozostałych źródeł podlega zwolnieniu do kwoty 6000 zł.

Największe wątpliwości koncentrują się przy sformułowaniu „indywidualne zdarzenia losowe”, które dość często stanowią podstawę do wypłaty tego rodzaju świadczeń. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 22 lutego 2022 r. (sygn. I SA/Gd 1239/21) wskazał:

pod pojęciem "indywidualnego zdarzenia losowego" można rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności.

Mimo wyjaśnienia tego pojęcia, jego zastosowanie w praktyce, w dalszym ciągu nie jest proste. Analiza indywidualnych interpretacji podatkowych również nie pomaga w sposób jednoznaczny ustalić, czy dane konkretne okoliczności można uznać za indywidualne zdarzenie losowe.

Przykładowo w interpretacji z 1.12.2016 r. (sygn. 0461-ITPB2.4511.754.2016.1.AG) organ nie uznał za zdarzenie losowe sytuacji, w której pracownik urzędu gminy został niesłusznie zwolniony z pracy, a następnie został przywrócony do pracy przez Sąd, w konsekwencji czego jego rodzina przez pewien okres była pozbawiona środków do życia.

Podobnie w interpretacji z 23.04.2021 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.18.2021.2.RS) organ stwierdził, że zapomoga wypłacona rodzinom pracowników, którzy trafili do aresztu z uwagi na spowodowanie wypadku przy pracach budowlanych nie może być uznana za przyznaną w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego.

Z kolei  w interpretacji z dnia 20.02.2019 r., (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.11.2019.1.ENB)  organ potwierdził, że zdarzeniem losowym jest kontuzja kolana syna pracownicy, której nabawił się podczas wakacji.

W interpretacjach podatkowych najczęściej jako zdarzenia losowe wskazywane są kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu. Wszystkie inne sytuacje wymagają dokładnej analizy i indywidualnej oceny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
PIT
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Jędrzej Kuderski

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj