Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.08.2023

Wynagrodzenie dla płatnika PIT- jak odzyskać?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Pracodawcy i zleceniodawcy często nie zdają sobie sprawy, że z tytułu pełnienia funkcji płatnika przysługuje im wynagrodzenie. W chwili obecnej jest ono nawet czasowo zwiększone, z uwagi na zmiany wprowadzone przez tzw. „Polski Ład”. Odzyskanie tego wynagrodzenia za lata poprzednie również nie jest zadaniem trudnym.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Pracodawcy i zleceniodawcy często nie zdają sobie sprawy, że z tytułu pełnienia funkcji płatnika przysługuje im wynagrodzenie. W chwili obecnej jest ono nawet czasowo zwiększone, z uwagi na zmiany wprowadzone przez tzw. „Polski Ład”. Odzyskanie tego wynagrodzenia za lata poprzednie również nie jest zadaniem trudnym.

Kwestie wynagrodzenia przewidzianego dla płatnika zostały uregulowane w rozporządzeniu MF z 28.06.2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377).

Treść §3 tego rozporządzenia stanowi, że wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku PIT pobranego przez płatnika w okresie od 1.07.2022 r. do 31.12.2023 r. od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej (czyli np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) wynosi 0,6% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika. Przed 1.07.2022 r. wynagrodzenie to wynosiło 0,3%.

Rozporządzenie przewiduje również, że wynagrodzenie płatnika jest potrącane z kwoty pobranych podatków. Nie precyzuje przy tym, czy musi to następować każdego miesiąca, kwartalnie czy rocznie. Płatnik ma tutaj pełną dowolność. Wysokość pobranego podatku wykazuje jedynie w przeznaczonej do tego rubryce w składanej rocznie deklaracji PIT-4R.

Oznacza to również, że potrącając wynagrodzenie za okresy minione nie trzeba składać korekt deklaracji PIT-4R, czy występować z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Potrącenia można bowiem dokonać z bieżących zaliczek PIT i wykazaniu tego w bieżącej deklaracji PIT-4R. Ważne jest jednak, aby wynagrodzenie dotyczyło okresu nieobjętego przedawnieniem zobowiązań podatkowych oraz aby wysokość jednorazowego potrącenia nie przekroczyła wysokości bieżącej zaliczki na PIT.

W interpretacji z 30.12.2020 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4017.26.2020.1.MK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawidłowość stanowiska płatnika, zgodnie z którym może on dokonać potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, obliczonego od terminowo wpłaconych dotychczas zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązań podatkowych, z aktualnie (i w przyszłości) obliczanych i pobieranych zaliczek na PIT. Wskazano przy tym, że przepisy nie przewidują terminu, w jakim płatnik może skorzystać z uprawnienia do potrącenia swojego wynagrodzenia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie - tj. potracić należne mu wynagrodzenie - nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych.

Dzięki takiemu podejściu uzyskanie wynagrodzenia przez płatnika nie jest zadaniem mocno skomplikowanym. Należy to wynagrodzenie wyliczyć (za odpowiedni okres, w zastosowaniu odpowiedniej stawki ryczałtowej), potrącić z bieżących zaliczek na PIT i wykazać w deklaracji PIT-4R składanej po zakończonym roku.

Warto zauważyć, że potrącanie wynagrodzenia przez płatnika jest dobrowolne. Zdarzają się sytuacje (zwłaszcza, przy małej liczbie pracowników), że kwoty do uzyskania są zaledwie symboliczne, ale u niektórych płatników te kwoty są już dużo wyższe, dlatego warto pochylić się nad tym tematem i dokonać odpowiednich kalkulacji.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne