Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.07.2023

Zmiana terminu wejścia w życie regulacji dotyczącej tzw. centralnego rejestru umów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 13 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawą tą przesunięto datę wejścia w życie przepisów dotyczących utworzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych na 1 stycznia 2026. Ustawę skierowano do Senatu.

Ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2054) (dalej: ustawa wprowadzająca) wprowadzono do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270) (dalej: ustawa o finansach publicznych) m.in. art. 34a wprowadzający do systemu prawnego instytucję rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych prowadzony przez Ministra Finansów, czyli tzw. centralny rejestr umów.

W zamyśle ustawodawcy rejestr ten ma gromadzić informacje dotyczące umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, w sposób który umożliwia łatwy dostęp do nich wszystkim zainteresowanym. Przypomnijmy, że jednostkami sektora finansów publicznych są np. samorządy, organy administracji rządowej, czy sądy. Można zatem stwierdzić, że są to jednostki finansujące swoją działalność ze środków publicznych, których działalności nakierowana jest na zaspokajanie potrzeb publicznych w sposób niekomercyjny. Pod względem struktury własności należą one do państwa lub samorządu.

W nowo powołanym  rejestrze będą musiały znaleźć się informacje dotyczące wszystkich umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł oraz które mogą podlegać udostępnieniu na bazie przepisów ustawy z dna 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902). Za niespełnienie zadość obowiązkowi lub niedopuszczenie do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów albo za podawanie w nim nieprawdziwych informacji, ustawodawca przewidział sankcję ustawową w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do lat 2.

Pierwotnie ustawodawca przewidział, że regulacje dotyczące centralnego rejestru umów wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022. W ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1265) (dalej: pierwsza ustawa opóźniająca) zmieniono zapis o wejściu w życie przepisów dotyczących centralnego rejestru umów, przenosząc ten termin na 1 stycznia 2024 r. Wreszcie, uchwalona ostatnio przez Sejm ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: druga ustawa opóźniająca), ponownie opóźniła dzień wejścia w życie wskazanych przepisów i ustaliła go na 1 stycznia 2026 r. Ustawa została skierowana do Senatu. Zgodnie z udostępnionym projektem porządku obrad, ma być procedowana jako jego czwarty punkt. Posiedzenie rozpocznie się 26 lipca 2023 r. i potrwać ma do 28 lipca.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Maciej Stachura

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj