Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.05.2023

Klub radnych nie wniesie skutecznie skargi do sądu administracyjnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że klub radnych nie może wnieść skargi przewidzianej przepisami o postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W opisywanej sprawie radni wchodzący w skład jednego z klubów radnych wnieśli w jego imieniu skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność prezydenta miasta w sprawie egzekwowania przepisów ustawy o odpadach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przedmiotową skargę odrzucił[1]. Stwierdził, że przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określają, jakiego rodzaju podmioty mają zdolność do występowania jako strona postępowania. Przechodząc do oceny pozycji prawnej „klubów radnych”, WSA stwierdził, że jest to forma organizowania się radnych. Wskazał, że w literaturze klub uznaje się za strukturę wewnętrzną rady gminy, niezdolną do działań „na zewnątrz”. W konsekwencji uznał, że kluby radnych nie mają zdolności sądowej i nie mogą skutecznie zainicjować postępowania przed sądem administracyjnym.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Trzeba wskazać, że w tej sprawie Sąd nie zajął się sprawą merytorycznie ani nawet nie zbadał, czy istniała możliwość zaskarżenia tej konkretnej bezczynności prezydenta miasta. Nie odpowiedział zatem na pytanie, czy skarga byłaby dopuszczalna, gdyby wnieśli ją poszczególni radni lub inni mieszkańcy gminy we własnym imieniu (np. na podstawie art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Inną kwestią pozostaje to, że nie każda bezczynność prezydenta miasta – bez względu na to, kto ją wniósł – mogłaby być przedmiotem orzekania przez sąd administracyjny. Przepisy wyznaczają bowiem tym sądom jedynie pewien zakres zachowań organów administracji publicznej, którymi mogą się one zajmować. Na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule: Skarga do sądu na sposób organizacji transportu zbiorowego przez gminę .

 


[1] Postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 8 maja 2023 r., sygn. II SAB/Gl 41/23, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
TAGI:
SkargiWSA

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi