Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.05.2023

Czy gminy mają jednak prawo do odliczenia VAT od budowy dróg?

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu są sprawy dotyczące dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego. W tym zakresie gminy realizują inwestycje obejmujące budowę dróg wewnętrznych i publicznych, chodników, oświetlenia i innej niezbędnej infrastruktury. Tu pojawia się pytanie – czy gmina może odliczyć VAT związany z realizacją tego typu inwestycji? Czy istnieją sytuacje, w których zachodzi możliwość odliczenia jakiegokolwiek podatku naliczonego związanego z budową dróg i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu są sprawy dotyczące dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego. W tym zakresie gminy realizują inwestycje obejmujące budowę dróg wewnętrznych i publicznych, chodników, oświetlenia i innej niezbędnej infrastruktury. Tu pojawia się pytanie – czy gmina może odliczyć VAT związany z realizacją tego typu inwestycji? Czy istnieją sytuacje, w których zachodzi możliwość odliczenia jakiegokolwiek podatku naliczonego związanego z budową dróg i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej?

Co do zasady jednostkom samorządu nie przysługuje prawo do odliczenia od zadań związanych z budową dróg. W takich przypadkach samorząd operuje z reguły w ramach reżimu publicznoprawnego, a tym samym nie działa w charakterze podatnika VAT.

Można jednak zaryzykować pogląd, że na gruncie niektórych orzeczeń sadów administracyjnych wyklarowało się stanowisko wskazujące na pewne wyjątki od wspomnianej reguły.

Przykładem sytuacji, w której może zaistnieć prawo do odliczenia VAT jest budowa dróg przez gminę w celu przygotowania terenów do sprzedaży, w tym zwłaszcza w związku z tworzeniem specjalnych stref inwestycyjnych.

W tym kontekście na uwagę zasługuje wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. I FSK 1113/19.

Rozstrzygana powyższym wyrokiem sprawa dotyczyła budowy dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w celu polepszenia komunikacji wewnątrz specjalnej strefy inwestycyjnej. Na tle niniejszej sprawy gmina wskazywała, iż budowa dróg ma podłoże komercyjne i nie wiąże się z wykonywaniem zadań niepodlegających VAT. W związku z tym gmina argumentowała, że przysługuje jej prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości.

Odmienne stanowisko zajął organ podatkowy. Uznał on, iż owszem gmina realizuje inwestycję w celach zarobkowych, lecz dalej wykonuje zadania własne niepodlegające VAT.

Ostatecznie sąd uznał, że gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości, albowiem przy realizacji inwestycji nie działała jako organ administracji publicznej, a jedynym i głównym celem przedsięwzięcia było uzyskanie przychodu.

W podobnej sytuacji NSA w wyroku z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie o sygn. I FSK 2167/19 rozstrzygał kwestię prawa do odliczenia VAT związanego z budową infrastruktury drogowej w obszarze niezabudowanych działek przeznaczonych przez gminę do sprzedaży. Skład orzekający uznał, iż gmina ma prawo odliczyć podatek naliczony od inwestycji, albowiem kierowała się zamiarem osiągnięcia korzyści ekonomicznej, a budowa dróg była niezbędna do sprzedaży działek.

Reasumując, jeżeli możliwe będzie stwierdzenie, że gmina buduję drogę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jej celem – w związku z taką budową – jest osiągnięcie zysku (dokonanie sprzedaży opodatkowanej VAT), wówczas możliwe jest rozważanie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Należy zdawać sobie jednak sprawę z tego, że z uwagi na nietypowy charakter omawianych wydatków, w celu dokonania odliczenia, zasadne byłoby potwierdzenie prawa na drodze interpretacyjnej. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Podatek VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Jędrzej Kuderski

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj