Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.05.2023

Czy gminy mają jednak prawo do odliczenia VAT od budowy dróg?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu są sprawy dotyczące dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego. W tym zakresie gminy realizują inwestycje obejmujące budowę dróg wewnętrznych i publicznych, chodników, oświetlenia i innej niezbędnej infrastruktury. Tu pojawia się pytanie – czy gmina może odliczyć VAT związany z realizacją tego typu inwestycji? Czy istnieją sytuacje, w których zachodzi możliwość odliczenia jakiegokolwiek podatku naliczonego związanego z budową dróg i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu są sprawy dotyczące dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego. W tym zakresie gminy realizują inwestycje obejmujące budowę dróg wewnętrznych i publicznych, chodników, oświetlenia i innej niezbędnej infrastruktury. Tu pojawia się pytanie – czy gmina może odliczyć VAT związany z realizacją tego typu inwestycji? Czy istnieją sytuacje, w których zachodzi możliwość odliczenia jakiegokolwiek podatku naliczonego związanego z budową dróg i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej?

Co do zasady jednostkom samorządu nie przysługuje prawo do odliczenia od zadań związanych z budową dróg. W takich przypadkach samorząd operuje z reguły w ramach reżimu publicznoprawnego, a tym samym nie działa w charakterze podatnika VAT.

Można jednak zaryzykować pogląd, że na gruncie niektórych orzeczeń sadów administracyjnych wyklarowało się stanowisko wskazujące na pewne wyjątki od wspomnianej reguły.

Przykładem sytuacji, w której może zaistnieć prawo do odliczenia VAT jest budowa dróg przez gminę w celu przygotowania terenów do sprzedaży, w tym zwłaszcza w związku z tworzeniem specjalnych stref inwestycyjnych.

W tym kontekście na uwagę zasługuje wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. I FSK 1113/19.

Rozstrzygana powyższym wyrokiem sprawa dotyczyła budowy dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w celu polepszenia komunikacji wewnątrz specjalnej strefy inwestycyjnej. Na tle niniejszej sprawy gmina wskazywała, iż budowa dróg ma podłoże komercyjne i nie wiąże się z wykonywaniem zadań niepodlegających VAT. W związku z tym gmina argumentowała, że przysługuje jej prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości.

Odmienne stanowisko zajął organ podatkowy. Uznał on, iż owszem gmina realizuje inwestycję w celach zarobkowych, lecz dalej wykonuje zadania własne niepodlegające VAT.

Ostatecznie sąd uznał, że gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości, albowiem przy realizacji inwestycji nie działała jako organ administracji publicznej, a jedynym i głównym celem przedsięwzięcia było uzyskanie przychodu.

W podobnej sytuacji NSA w wyroku z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie o sygn. I FSK 2167/19 rozstrzygał kwestię prawa do odliczenia VAT związanego z budową infrastruktury drogowej w obszarze niezabudowanych działek przeznaczonych przez gminę do sprzedaży. Skład orzekający uznał, iż gmina ma prawo odliczyć podatek naliczony od inwestycji, albowiem kierowała się zamiarem osiągnięcia korzyści ekonomicznej, a budowa dróg była niezbędna do sprzedaży działek.

Reasumując, jeżeli możliwe będzie stwierdzenie, że gmina buduję drogę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jej celem – w związku z taką budową – jest osiągnięcie zysku (dokonanie sprzedaży opodatkowanej VAT), wówczas możliwe jest rozważanie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Należy zdawać sobie jednak sprawę z tego, że z uwagi na nietypowy charakter omawianych wydatków, w celu dokonania odliczenia, zasadne byłoby potwierdzenie prawa na drodze interpretacyjnej. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Podatek VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Jędrzej Kuderski

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj