Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.04.2023

Zmiany w Ordynacji podatkowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W niedawnym wystąpieniu Minister Finansów zapowiedział największą od lat nowelizację Ordynacji podatkowej. Projekt ma na celu odformalizowanie procedury podatkowej oraz zwiększenie efektywności działań organów podatkowych.

Głównym założeniem nowelizacji jest wprowadzenie postępowania uproszczonego – co pozwoli podatnikowi na uzyskanie decyzji w 14 dni dla spraw nie budzących wątpliwości organu. Jednocześnie Minister wskazał, iż projekt zakłada możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności oraz podniesienie limitu podatku, który może zostać zapłacony przez osobę nie będącą członkiem najbliższej rodziny podatnika z 1000 zł do 5000 zł.

Zarazem proponowana jest zmiana procedury zwrotu  nadpłaty – podatnik nie będzie musiał składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty wynikającej ze skorygowanej deklaracji. Ulec zmianie mają również przepisy dotyczące korygowania deklaracji – zostanie zniesiony obowiązek doręczania podatnikowi uwierzytelnionej kopii deklaracji skorygowanej przez organ podatkowy, a organ będzie jedynie zobowiązany do doręczenia informacji o zmianach wynikających z korekty.

Planowane zmiany mają także pozbawić naczelnika urzędu skarbowego kompetencji do przeprowadzenia kontroli podatkowej – co można postrzegać negatywnie, jeśli wiązać się to będzie (a tak głoszą zapowiedzi) z rozszerzeniem uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających, tj. trybu zapewniającego podatnikom mniejsze gwarancje procesowe.

Warto wspomnieć, że wcześniejsze informacje prasowe wskazywały również, że zmiany w Ordynacji podatkowej mają mieć szerszy zakres i obejmować m.in. nową regulację przedawnienia zobowiązań podatkowych (zmianę obecnych przepisów określających wpływ na przedawnienie takich zdarzeń jak postępowanie karnoskarbowe wobec podatnika, czy zabezpieczenie zobowiązania podatkowego hipoteką przymusową). Zakładano też niekorzystne dla podatników przepisy, na mocy których administracja skarbowa miałaby zyskać kompetencje zablokowania nie tylko firmowego rachunku bankowego, ale też oszczędnościowego rachunku przedsiębiorcy, a podstawowy czas takiej blokady miał zostać wydłużony do 96 godzin. Dostrzegano również potrzebę zaostrzenia przepisów o odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej.

Szczegółowy zakres i ocena planowanych zmian będzie możliwa po upublicznieniu projektu ustawy, co dotychczas nie nastąpiło. Należy też mieć nadzieję, że proces legislacyjny będzie uwzględniał rzetelne konsultacje publiczne.

Minister Soboń nie podał konkretnej daty wejścia w życie przepisów, jedynie dodał, że prace nad nowelizacją mają charakter priorytetowy dla Ministerstwa. Pojawia się przy tym pytanie o to, jaki wpływ na zapowiadane zamierzenia legislacyjne będą miały jesienne wybory. Względy polityczne mogą wymagać, aby zmiany były dla podatników korzystne, albo dały się jako takie zaprezentować. Z drugiej strony atmosfera kampanii wyborczej może sprawić, że o istotnych i potrzebnych zmianach w ordynacji podatkowej będzie można mówić dopiero po wyborach. Należy bowiem pamiętać, że obowiązuje zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych, która głosi, że prace nad ustawą niezakończone w danej kadencji parlamentu trzeba rozpocząć po wyborach na nowo.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Podatki
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Jędrzej Kuderski

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj