Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.04.2023

Rozporządzenie MBP a wymagania dla magazynowania odpadów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rozporządzenie MBP[1] i Rozporządzenie w sprawie wymagań dla magazynowania odpadów[2] stanowią, rzec można, komplementarną regulację normującą funkcjonowanie instalacji MBP[3].

Każde z ww. Rozporządzeń reguluje odmienne kwestie, a zawarte w nich regulacje powinny być interpretowane jako wzajemnie się uzupełniające.

Lektura obu Rozporządzeń prowadzi do wniosku, że funkcjonowanie instalacji MBP powinno uwzględniać m.in. wymagania[4]: związane z hermetyzacją procesu rozładowywania odpadów kierowanych do procesu MBP oraz mechanicznej części tego procesu (w tym dysponowania spełniającym odpowiednie wymagania budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane), z hermetyzacją biologicznego etapu procesu MBP (tj. wytrzymałym i zapewniającym szczelność reaktorem lub zamkniętą halą), ale także zapewniające ograniczenie uciążliwości zapachowych na nieruchomościach sąsiadujących z zakładem, powodowane przez niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych lub odpady ulegające biodegradacji, poprzez magazynowanie tych odpadów w odpowiednio wyposażonych halach magazynowych bądź w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach[5].

W świetle powyższych przepisów, w istocie każdy z etapów gospodarki ww. odpadami wymaga spełnienia odmiennych wymagań, z których de facto najdalej idące wprowadza Rozporządzenie MBP. Wprowadzając powyższe regulacje, prawodawca dąży de facto do hermetyzacji nie tylko procesu MBP, ale także magazynowania odpadów.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że spełnienie obowiązków wynikających z obu Rozporządzeń wymaga m.in. zapewnienia odpowiedniej powierzchni, na której można zlokalizować niezbędne elementy infrastruktury (budynek, hale, reaktory, itd.). To z kolei może powodować problemy z dochowaniem parametrów i wskaźników urbanistycznych ustanawianych w dokumentach planistycznych. Warto także zwrócić uwagę, że mogą pojawić się wątpliwości związane z możliwością wykorzystania dotychczasowej infrastruktury na potrzeby prowadzenia procesu MBP.

Tytułem przykładu warto zwrócić uwagę na rozbieżności co do kwalifikacji hali namiotowej jako „budynek”. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że „O tym, czy hala namiotowa pozostaje obiektem budowlanym, w szczególności jest budowlą (art. 3 pkt 3 p.b.), czy też nie powinno się jej kwalifikować jako obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 p.b., w tym również jako tymczasowego obiektu budowlanego, decyduje przede wszystkim jej wielkość, rodzaj konstrukcji, przeznaczenie oraz sposób, w jaki jest wykorzystywana.”[6].

Kolejnym problemem jest brak zdefiniowania pojęcia „szczelny”, które pojawia się w przepisach obu Rozporządzeń, co może powodować swoistą „dowolność” interpretacyjną organów kontrolujących. Dookreślenia wymagałoby nadto, jakie systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne spełniają wymagania stawiane przez przepisy, co również pozostawia swobodę w ocenie tej kwestii.

W rezultacie, wymagania stawiane przez oba Rozporządzenia mogą i w praktyce budzą wątpliwości.  Nie można przy tym tracić z pola widzenia, że te regulacje powinny być postrzegane przez pryzmat wymagań przepisów prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 


[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 56) [dalej: Rozporządzenie MBP].

[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742) [dalej: Rozporządzenie dot. magazynowania].

[3] Mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

[4] § 3 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 1 w zw. z § 5 ust. 6 w zw. z § 6 ust. 1 Rozporządzenia MBP w zw. z § 12 Rozporządzenia dot. magazynowania.

[5] Taki sposób magazynowania jest dopuszczalny w przypadku, gdy zapewnione zostanie spełnienie wymagań związanych z ograniczeniem przedostawania się pyłów do powietrza i ewentualnych uciążliwości zapachowych albo czas magazynowania nie przekroczy 7 dni (§ 12 ust. 3 Rozporządzenia dot. magazynowania).

[6] Wyrok NSA z 14.06.2022 r., II OSK 1264/21, LEX nr 3368577.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Dagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj