Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

31.03.2023

Drogi wewnętrzne między użytkami rolnymi a podatek od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Teza wyroku NSA: Grunty służące wewnętrznej komunikacji pomiędzy gruntami, na których prowadzona jest działalność rolnicza są gruntami związanymi z działalnością rolniczą. Powyższe ma istotny wpływ na zasady opodatkowania podatkiem od  nieruchomości.

Sprawa dotyczyła Spółki, która była właścicielem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi „dr”, stanowiących drogi wewnętrzne pomiędzy gruntami rolnymi. Spór sprowadzał się do uznania w jaki sposób powinny zostać one opodatkowane.

Organ podatkowy pierwszej instancji, wydając decyzję określającą, która została utrzymana w mocy przez SKO, stwierdził, że są to grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, zatem powinny być opodatkowane według najwyższych stawek, tzn. jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z takim stanowiskiem nie zgadzała się Spółka, wskazując, że prowadzi działalność rolniczą i przedmiotowe działki są drogami służącymi do dojazdu do pól, położonymi na terenie gospodarstwa rolnego i służące wyłącznie tej działalności rolniczej.

Sprawa trafiła do WSA w Szczecinie, który przyznał rację organom podatkowym. Wyjaśnił, że na podstawie materiału dowodowego w postaci m.in. zapisów zawartych w KRS prawidłowo zakwalifikowano spółkę jako przedsiębiorcę, co skutkuje opodatkowaniem przedmiotowych gruntów wg stawek dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie bowiem z definicją ustawową grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Dodatkowo Sąd podkreślił, że zarzuty dotyczące nieprawidłowości klasyfikacji i zapisów w ewidencji gruntów powinny być kierowane do organów ewidencyjnych a nie w stosunku do organów podatkowych. W razie kwestionowania „statusu” gruntów, ich właściciel (użytkownik) może uruchomić właściwe postępowanie administracyjne zmierzające do dokonania zmian w ewidencji.

Z wyrokiem WSA w Szczecinie w istotnej części nie zgodził się sąd drugiej instancji. W wyroku z 20.10.2022 r. sygn. III FSK 1422/21 NSA uznał, że grunty służące wewnętrznej komunikacji pomiędzy gruntami, na których prowadzona jest działalność rolnicza są gruntami związanymi z działalnością rolniczą, a nie z działalnością gospodarczą.

Zwrócił przy tym uwagę, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprost jest przewidziane, iż działalność gospodarcza to działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2, gdzie za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się działalności rolniczej lub leśnej (art. 1a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 upol). Skoro więc przedmiotowe grunty są wykorzystywane w działalności rolniczej nie można uznać, że są związane z działalnością gospodarczą.

NSA przyznał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie podkreślił, iż w przeciwieństwie np. do rodzaju gruntów, ustalenie z jakiego rodzaju działalnością (gospodarczą, albo rolniczą) związany jest grunt, nie zależy od sklasyfikowania gruntu w tej ewidencji. Zatem uznał, że samo zaliczenie gruntu do dróg i oznaczenie go symbolem "dr", nie przekłada się na sposób kwalifikacji działalności, z jaką związany jest grunt, a ta jest okolicznością istotną dla zastosowania odpowiedniej stawki dla takich gruntów w podatku od nieruchomości. Działalność rolnicza w postaci produkcji roślinnej i zwierzęcej zawiera w sobie czynność przemieszczania produktów czy rzeczy służących produkcji (hodowli). Logicznym i zgodnym z doświadczeniem życiowym jest stwierdzenie, że komunikacja służąca działalności rolniczej jest jej niezbędnym elementem i grunty wykorzystywane pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych można uznać za związane z tego rodzaju działalnością.

Rozpatrując przedmiotową sprawę wskazać należy, że NSA uznał, iż drogi wewnętrzne pomiędzy gruntami rolnymi powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości (a nie podatkiem rolnym, jak w pierwszej kolejności domagała się Spółka), jednak nie według najwyższych stawek jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lecz jako grunty pozostałe, z uwagi na związek z prowadzoną działalnością rolniczą.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj