Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.03.2023

5, 10, 15, a może 50 metrów - jak szeroki powinien być pas zieleni izolacyjnej w planie miejscowym?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W praktyce urbanistycznej przy sporządzaniu planów miejscowych oddziela się tereny o różnych funkcjach pasami zieleni izolacyjnej. Dotyczy to funkcji niewspółgrających ze sobą, np. tereny zabudowy usługowej czy produkcyjnej oddziela się od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową pasami zieleni, które mają niwelować uciążliwości wynikające z takiego sąsiedztwa. Czy przepisy określają szerokość pasów zieleni? Pas powinien mieć 3, 5, 10, 30, 50 a może 150 metrów?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W praktyce urbanistycznej przy sporządzaniu planów miejscowych oddziela się tereny o różnych funkcjach pasami zieleni izolacyjnej. Dotyczy to funkcji niewspółgrających ze sobą, np. tereny zabudowy usługowej czy produkcyjnej oddziela się od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową pasami zieleni, które mają niwelować uciążliwości wynikające z takiego sąsiedztwa.  Czy przepisy określają szerokość pasów zieleni? Pas powinien mieć 3, 5, 10, 30, 50 a może 150 metrów?

Przepisy tego nie regulują

Kwestia szerokości pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy terenami o różnych funkcjach nie została uregulowana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Brak jest w przepisach wymogów co do tego pomiędzy jakimi terenami (ternami o jakich funkcjach) należy wyznaczyć pas zieleni izolacyjnej. Brak jest również regulacji w zakresie tego, jaką szerokość pas ten powinien posiadać, by spełniał swoją funkcję izolacyjną tj. zapewniającą, że np. zabudowa produkcyjna nie będzie negatywnie wpływała na korzystanie z terenów mieszkaniowych. W praktyce urbanistycznej najczęściej wprowadza się pasy zieleni izolacyjnej właśnie wokół obszarów przemysłowych, pomiędzy zabudową przemysłową lub przemysłowo-usługową a mieszkaniową oraz wzdłuż linii komunikacyjnych.

Minimum 10 metrów dla składowisk odpadów

Przepisy regulują szerokość takiego pasa jedynie w odniesieniu do szczególnie uciążliwych dla otoczenia inwestycji takich jak np. składowisko odpadów. Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni o minimalnej szerokości 10 metrów, złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów.

Decyduje urbanista, a ostatecznie rada gminy

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Wobec braku regulacji prawnych, o tym czy pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu zostanie wyznaczony w planie miejscowym pas zieleni izolacyjnej oraz jaka będzie jego szerokość decyduje w praktyce zespół urbanistów opracowujących projekt planu miejscowego, a następnie ustalenia w tym zakresie zatwierdza rada gminy uchwalając plan miejscowy.  

Wymóg zgodności ze studium

Przy wyznaczaniu pasa zieleni izolacyjnej w planie miejscowym trzeba jednak pamiętać o tym, że plan ten musi być zgodny z obowiązującym na terenie gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Urbanista musi zatem ustalić, czy projektowana w planie strefa zieleni izolacyjnej stanowi wyodrębnioną w studium osobną jednostkę urbanistyczną przeznaczoną pod zieleń, czy też będzie mieścić się w jednostce o przeznaczeniu np. pod zabudowę usługową, pełniąc jedynie funkcję uzupełniającą. W takim przypadku wyznaczenie zbyt dużego pasa zieleni może być uznane za niezgodne z ustaleniami studium.

Ingerencja w prawo własności nie może być nadmierna

Należy mieć również na względzie okoliczność, że przeznaczenie części terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zieleni izolacyjnej stanowi niewątpliwie ograniczenie w sposobie wykonywania własności, stąd jeśli rzeczywiści istnieje potrzeba wprowadzenia w planie miejscowym takiego przeznaczenia terenu, rada miejska winna wykazać z czego taka konieczność wynika (wyrok WSA w Warszawie z 10.11.2004 r., IV SA/Wa 361/04, LEX nr 835945).

Przykłady z orzecznictwa

Przykładowo wskazać można, że w wyroku NSA z dnia 11 października 2022 r., sygn. akt II OSK 1434/21 Sąd uznał za zgodny z prawem zapis planu miejscowego przewidujący pas zieleni izolacyjnej o szerokości min. 10 m od terenu fermy norek. Z kolei w sprawie rozstrzygniętej przez WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 10 października 2016 r., sygn. akt II SA/Bk 560/16, Sąd uznał, że zaprojektowanie w planie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10 m, w sytuacji, gdy działka ta ma 17 m, stanowi nadużycie gminnego władztwa planistycznego. Sąd dostrzegł, że w praktyce tego rodzaju zapisy planu miejscowego wykluczą faktyczną możliwość zabudowy usługowej danej działki.

Podsumowanie

Urbaniści mają zatem niełatwe zadanie wyważenia interesów właścicieli poszczególnych terenów o różnym przeznaczeniu. Wyznaczenie pasa zieleni izolacyjnej o określonej szerokości musi być zatem nie tylko zgodne ze studium, ale przede wszystkim uzasadnione w konkretnych uwarunkowaniach faktycznych i prawnych.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Edyta Wielańczyk-Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj