Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.03.2023

Rada nie może dowolnie pozbawiać statusu drogi publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego.

"

Dowiedz się więcej:

Drogi publiczne

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ewentualne naruszenia przy nadawaniu drodze statusu drogi publicznej nie uzasadniają następczego pozbawiania jej tego statusu bez zachowania wymogów wynikających z przepisów.

 

Przypadki pozbawiania dróg publicznych ich statusu są przedmiotem sporów między jednostkami samorządu terytorialnego a osobami zainteresowanymi korzystaniem z tych dróg na dotychczasowych zasadach. Problematykę tę poruszaliśmy m.in. w artykule „Czy możliwe jest przekształcenie drogi gminnej w drogę wewnętrzną?”.

 W omawianej sprawie rada gminy podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu tego rodzaju drogi w związku z wyłączeniem z użytkowania.

Uchwała została zaskarżona przez właściciela (wspólnie z żoną) nieruchomości położonej przy ww. fragmencie drogi. Skarżący wskazał, że nie mógł uzyskać pozwolenia na budowę z uwagi na stwierdzenie przez organ, iż nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Zaznaczył, że mimo podjęcia uchwały, droga nie została wyłączona z użytkowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę i stwierdził nieważność uchwały.

Sąd nie miał wątpliwości, że skarżący wykazał naruszenie jego uprawnień przez uchwałę rady gminy. Nie miał bowiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę z uwagi na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej.

W ramach oceny merytorycznej WSA wskazał, że pozbawienie drogi statusu drogi publicznej jest możliwe tylko w przypadkach wskazanych w przepisach o drogach publicznych. Jak zaznaczył Sąd „pozbawienie drogi statusu drogi publicznej bez zaliczenia jej do nowej kategorii drogi publicznej możliwe jest wyłącznie w przypadku wyłączenia tej drogi z użytkowania”. Tymczasem zebrana dokumentacja wykazała, że droga nadal jest wykorzystywana w ruchu drogowym. W konsekwencji WSA stwierdził nieważność uchwały.

Rada gminy wniosła skargę kasacyjną argumentując w szczególności, że przedmiotowy odcinek został wadliwie zaliczony do kategorii dróg publicznych na mocy wcześniejszej (niż zaskarżona) uchwały rady.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną[1]. Wskazał, że pozbawienie drogi statusu drogi publicznej może nastąpić wówczas, gdy nastąpi jej wyłączenie z użytkowania. Natomiast już po podjęciu zaskarżonej uchwały na drodze pojawiły się znaki drogowe, co zaprzecza spełnieniu tego warunku.

Natomiast odnosząc się do zarzutów dotyczących wadliwości zaliczenia odcinka do kategorii dróg publicznych NSA wskazał, że może zostać to wykazane w odrębnym postępowaniu (którego przedmiotem byłaby wcześniejsza uchwała). Sąd stwierdził, że postępowanie weryfikujące legalność uchwały podjętej na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie obejmuje badania legalności uchwały zaliczającej określoną drogę do kategorii dróg gminnych.

Podstawowa teza NSA – o niedopuszczalności pozbawiania drogi statusu drogi publicznej bez spełnienia ustawowych przesłanek – wpisuje się w linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Jest to ważne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości położonych przy tego rodzaju drogach.

 


[1] Wyrok NSA z dnia 20 października 2022 r., sygn. I OSK 2417/19, www.orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp: 27.01.2023 r.].

"

Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego.

"

Dowiedz się więcej:

Drogi publiczne

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego.

"

Dowiedz się więcej:

Drogi publiczne