Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.03.2023

Usuwanie odpadów cz. IV - zwrot kosztów wykonania zastępczego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wykonanie przez organ egzekucyjny obowiązku usunięcia odpadów w drodze wykonania zastępczego umożliwia żądanie zwrotu poniesionych kosztów.

Brak dobrowolnego wykonania przez posiadacza odpadów (zobowiązanego) obowiązku, nałożonego decyzją nakazującą usunięcie odpadów prowadzi do zasadności wykonania zastępczego ww. obowiązku. Zakończenie czynności egzekucyjnych i wykonanie egzekwowanego obowiązku przez organ egzekucyjny otwiera możliwość żądania zwrotu kosztów wykonania zastępczego.[1]

Organ egzekucyjny powinien w pierwszej kolejności doręczyć zobowiązanemu wykaz kosztów egzekucyjnych (obejmujących także koszty wykonania zastępczego) i wezwać do ich uiszczenia w oznaczonym terminie, uprzedzając o możliwości ich przymusowego wyegzekwowania.

Wykaz kosztów egzekucyjnych stanowi tytuł wykonawczy[2], który w przypadku niewykonanie przez zobowiązanego ww. wezwania uprawnia organ do podjęcia działań, zmierzających ściągnięcia tej kwoty w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

W sytuacji, kiedy koszty wykonania zastępczego są wysokie albo gdy wykonanie zastępcze trwa dłuższy okres, organ egzekucyjny może przed zakończeniem egzekucji doręczać zobowiązanemu wykazy poczynionych już kosztów z wezwaniem do ich pokrycia w oznaczonym terminie. Także w tej sytuacji brak uregulowania przez zobowiązanego umożliwia przymusowe wyegzekwowanie środków pieniężnych.[3]

Egzekucja ww. środków pieniężnych powinna przebiegać zgodnie z przepisami normującymi egzekucję należności pieniężnych. Możliwe jest zatem skorzystanie ze środków egzekucyjnych takich, jak egzekucja z: pieniędzy, rachunków bankowych, innych wierzytelności pieniężnych, ruchomości, czy też nieruchomości.[4]

Podsumowując, poniesienie przez organ kosztów wykonania zastępczego obowiązku usunięcia odpadów uprawnia do żądania ich zwrotu od podmiotu zobowiązanego. Brak dobrowolnego uregulowania przez zobowiązanego kosztów poniesionych przez organ, uprawnia do ich przymusowego wyegzekwowania.

Odrębnym zagadnieniem jest możliwość sfinansowania usunięcia odpadów ze środków, pochodzących z tzw. „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń, o którym więcej w artykułach „Odpadowe” zabezpieczenie roszczeń do zmiany oraz Kiedy korzystać z „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń?.

 


[1] Art. 133 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.) [dalej jako: upea].

[2] Por. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Wyd. 10, Warszawa 2021

[3] Art. 133 § 2 upea.

[4] Art. 1a pkt 12 lit. a) upea wymienia środki egzekucyjne, właściwe dla egzekucji należności pieniężnych.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj