Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.03.2023

Umowa zlecenia - płatnikiem PIT gmina czy jednostka organizacyjna?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Do tej pory nie został jednoznacznie rozstrzygnięty spór, o to kto powinien być płatnikiem PIT od umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia, umów o dzieło) – czy jednostka samorządu terytorialnego, czy jej jednostka organizacyjna. Problematyczne jest zatem ustalenie, kto powinien obliczać, pobierać i wpłacać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz wystawiać informacje PIT-11.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Do tej pory nie został jednoznacznie rozstrzygnięty spór, o to kto powinien być płatnikiem PIT od umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia, umów o dzieło) – czy jednostka samorządu terytorialnego, czy jej jednostka organizacyjna. Problematyczne jest zatem ustalenie, kto powinien obliczać, pobierać i wpłacać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz wystawiać informacje PIT-11.

Przy umowach o pracę przepisy Kodeksu pracy wprost przewidują, że pracodawcą może być jednostka organizacyjna. Podobnego zapisu brakuje w zakresie umów cywilnoprawnych. Zatem problem pojawia się w związku z tym, że jednostka budżetowa lub zakład budżetowy zawiera umowy w imieniu gminy (na podstawie pełnomocnictwa), ale to ta jednostka organizacyjna wypłaca wynagrodzenia.

W wydawanych interpretacjach organy podatkowe jednolicie stwierdzają, że płatnikiem jest podmiot, który jest stroną umowy. Dla przykładu przywołać można interpretację DKIS z 17.04.2020 r. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.75.2020.1.IM, w której wskazano, że: „Dla uznania danego podmiotu za płatnika świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych decydujące znaczenia ma to, kto jest stroną tej umowy. Obowiązki płatnika są bowiem konsekwencją czynności prawnej i obarczają stronę umowy”.

Treść at. 41 ustawy o PIT stanowi jednak, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 (tj. m.in. umów cywilnoprawnych) są obowiązane jako płatnicy pobierać, zaliczki na podatek dochodowy.

Na tej podstawie orzecznictwo sądów administracyjnych prezentuje stanowisko zupełnie odmienne od organów podatkowych.

Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2021 r. o sygn. II FSK 39/21 orzekł, że: ,,W świetle art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. płatnikiem może być zarówno osoba prawna, jak i jej jednostka organizacyjna. Przepis ten nie wskazuje, aby okolicznością decydującą w tym względzie miało być to, kto jest stroną umowy cywilnoprawnej, na podstawie której dokonywana jest wypłata należności.”. Dodatkowo sąd podkreślił, że „o przypisaniu statusu płatnika osobie prawnej, czy też jej jednostce organizacyjnej, może być wyłącznie „dokonywanie świadczeń z tytułu działalności", a więc dokonywanie wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej”.

Na tej podstawie uznano, że ustawodawca przypisuje status płatnika podmiotowi, który „dokonuje świadczenia”, czyli dokonuje wypłaty na rzecz podatnika, co wskazuje na okoliczność wykonywania technicznej czynności wypłaty, nie zaś na okoliczność prawną będącą rezultatem zawarcia umowy cywilnoprawnej, a co za tym idzie – byciem stroną stosunku zobowiązaniowego, z którego wypłata wynika. Ustawa nie przypisuje statusu płatnika podmiotowi odpowiedzialnemu na mocy zawartej umowy cywilnoprawnej za wypłatę wynagrodzenia, ale podmiotowi, który tej wypłaty technicznie dokonuje.

Skoro przywołany przepis wskazuje jako płatników zarówno osoby prawne, jak ich jednostki organizacyjne, oznacza to, że ustawodawca dopuszcza, że płatnik nie jest stroną umowy, która stanowi tytuł do wypłaty należności. Zatem jeżeli ustawodawca chciałby powiązać obowiązki płatnika z byciem stroną umowy, to nie wskazywałby w tym przepisie jednostek organizacyjnych jako płatników, obok samej osoby prawnej.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 2 czerwca 2022 r. o sygn. I SA/Łd 203/22.

Mimo, że jest coraz więcej wyroków sądów administracyjnych w omawianym zakresie, na podstawie których są uchylane indywidualne interpretacje podatkowe, organy podatkowe nie zmieniają jeszcze swojego stanowiska.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Julia Frankiewicz

asystent w Kancelarii ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj