Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.02.2023

Gminy związkowe nie mogą samodzielnie dopłacać do systemu odpadowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem RIO w Opolu gminy będące uczestnikami związku międzygminnego realizującego określone zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi nie mogą samodzielnie podejmować uchwał o dopłatach do systemu odpadowego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałami z dnia 24 stycznia 2023 roku stwierdziło nieważność uchwał dwóch rad gmin w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu naruszenia art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (uchwały Kolegium RIO o sygn.. 3/5/2023 oraz 3/6/2023).

RIO badając zgodność z prawem kontrolowanych uchwał stwierdziła, że obie gminy, których rady podjęły kwestionowane uchwały są uczestnikami związku międzygminnego, któremu przekazały realizację zadań odpadowych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W konsekwencji RIO uznało, że „zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy (…) realizuje Związek Międzygminny (…). Powyższe oznacza, iż dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód Związku, który ponosi koszty realizacji zadań mieszczących się w katalogu zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy (…)”. Tym samym w ocenie RIO „brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Miejską w (…) uchwały w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, iż uchwała (…) w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób istotny narusza art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Z oboma rozstrzygnięciami Kolegium RIO w Opolu należy się w pełni zgodzić, aczkolwiek ich uzasadnienie pozostawia pewien niedosyt. Brakuje w nim bowiem wyraźnego określenia skutku uczestnictwa gminy w związku międzygminnym, w tym rozłączności zadań i kompetencji służących ich realizacji w relacji związek – gmina. Z chwilą skutecznego przystąpienia gminy do związku międzygminnego organy gminy tracą wszelkie kompetencje związane z realizacją zadań będących statutowymi zadaniami związku. Gmina nie może tych zadań realizować równolegle w samodzielny sposób. Organy stanowiące gminy nie mogą także podejmować uchwał związanych z realizacją tych zadań.

Ewentualne wsparcie finansowe ze strony gminy w zakresie realizacji statutowych zadań związku powinno następować na zasadach określonych w statucie danego związku, którego elementem obligatoryjnym są zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku. To zgromadzenie związku mogłoby postanowić o przeznaczeniu środków pochodzących od gmin członkowskich na dofinansowanie związkowego systemu odpadowego poprzez podjęcie uchwały na podstawie art. 6r ust. 2 da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj