Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.02.2023

Gminy związkowe nie mogą samodzielnie dopłacać do systemu odpadowego

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem RIO w Opolu gminy będące uczestnikami związku międzygminnego realizującego określone zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi nie mogą samodzielnie podejmować uchwał o dopłatach do systemu odpadowego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałami z dnia 24 stycznia 2023 roku stwierdziło nieważność uchwał dwóch rad gmin w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu naruszenia art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (uchwały Kolegium RIO o sygn.. 3/5/2023 oraz 3/6/2023).

RIO badając zgodność z prawem kontrolowanych uchwał stwierdziła, że obie gminy, których rady podjęły kwestionowane uchwały są uczestnikami związku międzygminnego, któremu przekazały realizację zadań odpadowych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W konsekwencji RIO uznało, że „zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy (…) realizuje Związek Międzygminny (…). Powyższe oznacza, iż dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód Związku, który ponosi koszty realizacji zadań mieszczących się w katalogu zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy (…)”. Tym samym w ocenie RIO „brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Miejską w (…) uchwały w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, iż uchwała (…) w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób istotny narusza art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Z oboma rozstrzygnięciami Kolegium RIO w Opolu należy się w pełni zgodzić, aczkolwiek ich uzasadnienie pozostawia pewien niedosyt. Brakuje w nim bowiem wyraźnego określenia skutku uczestnictwa gminy w związku międzygminnym, w tym rozłączności zadań i kompetencji służących ich realizacji w relacji związek – gmina. Z chwilą skutecznego przystąpienia gminy do związku międzygminnego organy gminy tracą wszelkie kompetencje związane z realizacją zadań będących statutowymi zadaniami związku. Gmina nie może tych zadań realizować równolegle w samodzielny sposób. Organy stanowiące gminy nie mogą także podejmować uchwał związanych z realizacją tych zadań.

Ewentualne wsparcie finansowe ze strony gminy w zakresie realizacji statutowych zadań związku powinno następować na zasadach określonych w statucie danego związku, którego elementem obligatoryjnym są zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku. To zgromadzenie związku mogłoby postanowić o przeznaczeniu środków pochodzących od gmin członkowskich na dofinansowanie związkowego systemu odpadowego poprzez podjęcie uchwały na podstawie art. 6r ust. 2 da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj