Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.02.2023

Zmarnowana żywność czy odpad?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności[1] nałożyła na sprzedawców żywności szereg obowiązków, mających na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Przepisy ustawy nie zawierają jednak jednoznacznej odpowiedzi, kiedy żywność należy zakwalifikować jako zmarnowaną, a w jakich przypadkach stanowi ona odpad.

W kontekście powyższego problemu warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie[2], przedstawiający sposób interpretacji ustawowej definicji marnowania żywności, zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem jest to wycofywanie z etapu dystrybucji żywności, spełniającej wymogi prawa żywnościowego, w szczególności ze względu na zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości lub ze względu na wady wyglądu tych środków spożywczych albo ich opakowań i przeznaczanie ich do unieszkodliwiania jako odpady.

Regulacja ta oznacza, że do marnowania żywności dochodzi wtedy, gdy żywność nadal „nadaje się do spożycia”, niemniej zostaje wycofana z obrotu, w tym m.in. na zbliżający się termin przydatności (minimalnej trwałości), czy uszkodzenie opakowania.

Sąd administracyjny zwrócił uwagę, że nie jest marnowaniem żywności wycofanie z obrotu środków spożywczych po upływie daty ich minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Wycofanie „przeterminowanego” produktu stanowi obowiązek, który wynika z art. 52 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[3]. Jak wskazał WSA cyt.: „Językowe dyrektywy wykładni prowadzą do jednoznacznej, nie budzącej żadnych wątpliwości konkluzji, że marnowaniem w rozumieniu definicji ustawowej jest wycofywanie z etapu dystrybucji tylko i wyłącznie takiej żywności, która w tym momencie czasowym (w momencie wycofywania z etapu dystrybucji) spełnia wymogi prawa żywnościowego.”

Wykładnia językowa art. 2 pkt 1 ustawy jest wystarczająca do odkodowania definicji marnowana żywności, a przepis ten nie może podlegać interpretacji rozszerzającej. W szczególności wykładnia celowościowa (uwzględniająca konieczność realnego przeciwdziałania marnowaniu żywności) nie może służyć podważeniu literalnego brzemienia ww. przepisu. Sąd administracyjny trafnie zaznaczył, że cyt.: „W ocenie Sądu jest to jednak problem wadliwej legislacji, której skutki nie mogą być przerzucane na przedsiębiorców.”

Tym samym, w ocenie Sądu przedsiębiorca prawidłowo zakwalifikował „przeterminowane” produkty spożywcze jako odpad i nie naruszył obowiązków wynikających z ustawy, a tym samym nie było podstaw do wydania przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zarządzenia pokontrolnego i zobowiązania przedsiębiorcy do skorygowania sprawozdania o marnowanej żywności.

WSA w Lublinie uchylił zaskarżone zarządzenie pokontrolne. Wyrok jest prawomocny.

 


[1] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1645) [dalej jako: ustawa].

[2] Wyrok WSA w Lublinie z 31.05.2022 r., II SA/Lu 71/22, LEX nr 3360263.

[3] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Dagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj