Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.02.2023

Samorządy też mogą tworzyć grupy VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Od 1 stycznia 2023 r. możliwe jest utworzenie grupy VAT. Pisaliśmy o tym niedawno w artykule ,,Grupy VAT – nowe rozwiązanie w polskim porządku prawnym.

Zważywszy, że jednostki samorządu terytorialnego są specyficznymi podatnikami VAT, zaczęły pojawiać się pytania o możliwość zawiązania takiej grupy przez podmioty ze sfery samorządowej.

Powyższa kwestia w znacznej mierze została wyjaśniona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. o sygn. 0111-KDIB3-1.4012.220.2022.1.AMA. Dotyczyła ona możliwości utworzenia przez gminę grupy VAT wraz powołanymi spółkami komunalnymi.

W przedstawionym we wniosku o interpretację stanie faktycznym wskazano, że gmina jest jedynym udziałowcem w utworzonych przez siebie spółkach. Mają one odrębną osobowość prawną, wyodrębniony majątek, a ponadto działają przez swoje organy.

Zgodnie z przepisami utworzenie grupy VAT następuje na podstawie umowy i zależy od spełnienia przesłanek ekonomicznych, organizacyjnych oraz finansowych. Przesłanki warunkujące utworzenie grupy VAT muszą istnieć przez cały okres istnienia grupy, czyli minimum 3 lata.

Powiązania finansowe są spełnione w szczególności wtedy, gdy jeden z członków grupy posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym każdego z pozostałych podatników (członków grupy).

Z kolei przez powiązania ekonomiczne należy rozumieć identyczny charakter przedmiotu głównej działalności członków grupy, uzupełniający lub współzależny charakter tych działalności, tudzież prowadzenie przez jednego członka działalności, z której korzystają pozostali członkowie.

Natomiast powiązania organizacyjne występują, gdy jeden podmiot pełni funkcję nadrzędną wobec innych („kierowniczą”). Może się to przejawiać w tym, że posiada on decydujący „głos” w odniesieniu do działalności pozostałych członków. Sprawuje on przywództwo, o którym można wnioskować z zajmowanego miejsca w hierarchii bądź rodzaju podejmowanych zadań. Powiązanie organizacyjne zachodzi również wówczas, gdy podmioty organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

W opisanym we wniosku o interpretację stanie faktycznym gmina wskazała, że jest jedynym udziałowcem spółek komunalnych. Spółki powstały z uwagi na potrzebę zaspokojenia potrzeb społecznych. Ponadto, poprzez posiadanie pozycji nadrzędnej gmina sprawuje kontrolę nad spółkami. Uwidacznia się to w szczególności w powoływaniu organów spółek.

Dyrektor KIS uznał, że taka sytuacja oznacza spełnienie kryteriów niezbędnych do zawiązania grupy VAT. W konsekwencji potwierdzona została możliwość utworzenia przez gminę grupy VAT wraz gminnymi spółkami.

Opisana interpretacja potwierdza zatem, że możliwość tworzenia grup VAT dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Julia Frankiewicz

asystent w Kancelarii ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne