Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.01.2023

Uproszczona procedura planistyczna

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Na początku listopada wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński zapowiedział w mediach, że za parę tygodni ministerstwo zakończy prace rządowe nad projektem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i trafi on do parlamentu. Na dzień dzisiejszy, ze strony Rządowego Centrum Legislacji wynika, że projekt utknął na etapie prac Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a więc otwartym pozostaje pytanie, kiedy trafi do Sejmu.

Warto się jednak przyjrzeć planowanym zmianom jako, iż projekt przewiduje m.in. od dawna oczekiwane, zarówno przez gminy jak i przez inwestorów nowe rozwiązania prawne dotyczące uproszczonego, a tym samym przyspieszonego trybu sporządzania i uchwalania planu miejscowego oraz dokonywania zmian w obowiązujących planach miejscowych.

Kiedy znajdzie zastosowanie tryb uproszczony?

Projekt zakłada, że zastosowanie postępowania uproszczonego dopuszczalne będzie w konkretnie wymienionych w ustawie przypadkach. Wyliczenie zawarto w projektowanym art. 27b. Zasadniczo stosowanie trybu uproszczonego nie będzie możliwe przy uchwalaniu planu miejscowego dla terenu nim wcześniej nie objętego, lecz ma służyć dokonywaniu zmian w planach już uchwalonych.

Wyjątek odnosi się do odnawialnych źródeł energii [dalej: OZE]. Projekt nowelizacji zakłada  zastosowanie postępowania uproszczonego przy uchwalaniu planu miejscowego, jeśli plan ten dotyczy wyłącznie lokalizacji instalacji OZE (a więc ma na celu wyznaczenie w planie miejscowym terenu pod tego rodzaju instalacje). Jak wskazuje uzasadnienie projektowanych zmian, celem tego rozwiązania jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie lokalizacji instalacji OZE, w związku z objęciem instalacji o dużych mocach, obowiązkiem lokalizacji na podstawie planu miejscowego w  projektowanym art. 14 ust. 6a pkt 2.

W przypadku OZE również zmiana planu miejscowego będzie możliwa w trybie uproszczonym. Pozostałe przypadki, w których zmiana planu miejscowego będzie możliwa w trybie uproszczonym wymieniono w projektowanym art. 27b pkt 2.

Niewielki zakres zmian w planie

Najważniejsza jest możliwość zastosowania trybu uproszczonego w przypadku, gdy obowiązujący plan miejscowy wymaga nieznacznych zmian. Proponuje się, by było to możliwe jeżeli zmiana planu miejscowego dotyczy wyłącznie:

 • zmiany ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu o wartość nie większą niż 10% wartości obowiązujących parametrów i wskaźników, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 lub ust. 3 pkt 10 (tj. wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna intensywność zabudowy, maksymalna i minimalna nadziemna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów oraz minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych);
 • zmiany ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 • zmiany ustaleń dotyczących kolorystyki obiektów budowlanych lub pokrycia dachów,
 • zmiany przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania lub linii zabudowy o nie więcej niż 1 m.

Pozostałe przypadki zastosowania trybu uproszczonego

Spośród pozostałych przypadków na uwagę zasługuje możliwość zastosowania trybu uproszczonego, gdy zmiana dotyczy wyłącznie m. in.

 • wprowadzenia ustaleń wynikających z decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego, wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie lub organy administracji publicznej inne niż organy gminy;
 • wprowadzenia ustaleń wynikających z zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich podstawie;
 • zmiany przeznaczenia terenu niepowodującej zmiany obowiązującego zakazu zabudowy lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu określonych na podstawie przepisów odrębnych oraz umożliwiającej realizację inwestycji niepowodującej zwiększenia oddziaływania na środowisko, zwiększenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz wprowadzenia ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich.

Wydaje się, że na warunkach określonych w ostatnim ww. podpunkcie będzie można zastosować tryb uproszczony jeśli np. zmiana planu miałaby dotyczyć zmiany przeznaczenia jednej działki ewidencyjnej, co w praktyce jest najczęstsze i dotychczas powodowało konieczność przeprowadzenia całej skomplikowanej procedury planistycznej w istocie dla jednego wnioskodawcy.

Wyłączenia

Projektowany przepis wskazuje też obiekty i obszary, dla których z uwagi na ich cechy i związane z nimi uwarunkowania, powinna zostać zastosowana standardowa procedura sporządzania planu miejscowego. W katalogu wskazano m.in. lokalizację zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czy inwestycje lokalizowane na obszarze parków narodowych i ich otulin, rezerwatów przyrody i ich otulin. Wspomniane wyjątki od dopuszczalności zastosowania uproszczonego trybu procedowania nad planem miejscowym lub jego zmianą mogą w praktyce spowodować znacznie ograniczone możliwości jego wykorzystania. Przykład: duże farmy fotowoltaiczne. Z jednej strony projekt zakłada stosowanie trybu uproszczonego, jeśli plan lub jego zmiana ma dotyczyć wyłącznie lokalizacji instalacji OZE. Z drugiej strony wykluczone jest jego zastosowanie, jeżeli zmiana planu wiąże się z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającego zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (projektowany art. 27b ust. 2 pkt 2).

Wymagana zgoda wojewody

Projektowane przepisy zakładają, że dopiero po sporządzeniu projektu planu, organ wykonawczy gminy zobowiązany jest wystąpić do wojewody o wyrażenie zgody na zastosowanie postępowania uproszczonego. Wojewoda na wyrażenie zgody ma 14 dni od dnia wystąpienia o jej wyrażenie. Nieprzedstawienie stanowiska w tym terminie uważa się za równoznaczne z wyrażeniem zgody.

Jeśli Wojewoda nie wyrazi zgody na zastosowanie postępowania uproszczonego organ zobowiązany jest wykonać wszystkie dalsze czynności, jak w standardowej procedurze sporządzania planu miejscowego.  

Podsumowanie

Wprowadzenie możliwości zastosowania uproszczonej procedury planistycznej należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. Otwartym pozostaje pytanie, czy katalog przypadków, w których może on znaleźć zastosowanie został skonstruowany prawidłowo.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Nowelizacja

Autorzy artykułu

Edyta Wielańczyk-Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami

Justyna Fręś

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj