Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.01.2023

Opłata podwyższona cz. III - składowanie odpadów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów powoduje konieczność uiszczenia opłaty podwyższonej.

Naruszeniem, skutkującym obowiązkiem zapłaty opłaty podwyższonej jest składowanie odpadów (na składowisku odpadów) bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. W tym przypadku na wymiar sankcji wpływa m.in. ilość dób trwania naruszenia, co może istotnie zwiększyć jej wysokość.

W art. 293 ust. 1 ustawy-Prawo ochrony środowiska[1] określony został wzór, stanowiący podstawę do obliczenia takiej opłaty podwyższonej. Stanowi ona iloczyn ilości odpadów umieszczonych na składowisku, ilości (pełnych) dób ich składowania, jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku[2] i współczynnika 0,05. Dolegliwość opłaty podwyższonej wynika z ilości dób składowania odpadów oraz uwzględnienia w następnym okresie ewidencyjnym, w którym ma miejsce składowanie odpadów bez uzyskania ww. decyzji, ilości odpadów, która była składowana bez uzyskania ww. decyzji w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku[3]. Oznacza to, że w wykazie zawierającym informacje i dane o rodzajach i ilości składowanych odpadów oraz o wysokości należnych opłat należy wskazać:

 1. opłatę podstawową, stanowiącą iloczyn masy (ilości) odpadów umieszczonych na składowisku w danym roku ewidencyjnym oraz jednostkowej stawki opłaty,
 2. opłatę podwyższoną, obliczoną zgodnie z ww. wzorem,
 3. w przypadku odpadów umieszczonych na składowisku odpadów w poprzednim okresie rozliczeniowym (jeżeli były one składowane bez uzyskania ww. decyzji) trzeba uwzględnić ilość tych odpadów (na dzień 1.01.) oraz ilość dób, przez które były magazynowane w rozliczanym okresie.

Tytułem przykładu, dotyczącego wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska (tj. opłaty podstawowej i opłaty podwyższonej), jak powinna zostać uiszczona za 2022 r. (zakładając, że od 29.11.2021 r. i przez cały 2022 r. podmiot korzystający ze środowiska nie dysponował ww. decyzją), można wskazać na następującą sytuację:

 1. w dniu 20.12.2021 r. na składowisku umieszczono 10 Mg odpadów o kodzie 17 01 82,
 2. w dniu 27.12.2021 r. na składowisku umieszczono 10 Mg odpadów o kodzie 17 01 82,
 3. w dniu 30.11.2022 r. na składowisku umieszczono 20 Mg odpadów o kodzie 17 01 82,

w tym przypadku wysokość opłaty podstawowej będzie stanowiła iloczyn ilości tych odpadów umieszczonych na składowisku w 2022 r. i jednostkowej stawki opłaty[4] (20 Mg x 21,53 zł/Mg = 431 zł[5]), a wysokość opłaty podwyższonej to suma:

 1. iloczynu ilości odpadów umieszczonych na składowisku w 2021 r. według stanu na dzień 1.01.2022 r. (20 Mg), jednostkowej stawki opłaty, współczynnika 0,05 i ilości dób składowania, czyli 365 (20 Mg x 21,53 zł/Mg x 0,05 x 365 = 7 858 zł),
 2. iloczynu ilości odpadów umieszczonych na składowisku w 2022 r., jednostkowej stawki opłaty, współczynnika 0,05 i ilości dób składowania[6], czyli 30 (20 Mg x 21,53 zł/Mg x 0,05 x 30 = 646 zł).

W tym przypadku podmiot korzystający ze środowiska powinien wskazać w ww. wykazie i zapłacić łącznie 8 935 zł.

Brak „samoobliczenia” i uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia stosownej opłaty. Sposób wymierzenia tej sankcji zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Podsumowując, wysokość omawianej opłaty podwyższonej jest uzależniona nie tylko od ilości odpadów umieszczonych na składowisku i jednostkowej stawki opłaty, ale także od współczynnika 0,05 i ilości dób, przez które miało miejsce składowanie odpadów bez decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

 


[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) [dalej jako POŚ].

[2] Stawkę należy ustalić w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490 z późn. zm.) oraz obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, które jest wydawane przez Ministra Klimatu i Środowiska na podstawie art. 291 ust. 2 POŚ.

[3] Art. 293 ust. 7 POŚ.

[4] Uwzględniając Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 960).

[5] Wysokość opłaty należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 281 ust. 1 POŚ w zw. z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

[6] Uwzględniając, że za pierwszą dobę składowania odpadów nie należy naliczyć opłaty podwyższonej. Por. K. Gruszecki [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2022, art. 293.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Dagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
güvenilir casino siteleri