Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.01.2023

Opłata podwyższona cz. II - wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Emisja pyłów i gazów do powietrza bez wymaganego pozwolenia może skutkować wymierzeniem opłaty podwyższonej o 500%.

Korzystanie ze środowiska, wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, może wymagać uzyskania pozwolenia. Jak wskazano w poprzednim artykule[1], brak uzyskania stosownego pozwolenia przez podmiot korzystający ze środowiska[2] (tj. m.in. przedsiębiorcę) może prowadzić do wymierzenia dotkliwej sankcji administracyjnej.

Jednym z naruszeń, za które podmiot korzystający ze środowiska może zostać „ukarany” jest wprowadzanie bez wymaganego pozwolenia do powietrza gazów lub pyłów. W tym przypadku, poza obowiązkiem zapłaty podstawowej opłaty za korzystanie ze środowiska, konieczne jest „samonaliczenie” i uiszczenie opłaty podwyższonej, której wysokość wynosi 500% jednostkowej stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza.[3]

W przypadku obowiązku uiszczenia wskazanej sankcji, w wykazie zawierającym informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz wysokości należnych opłat[4] należy wskazać:

 1. opłatę podstawową, stanowiącą iloczyn wielkości emisji (ilości kilogramów substancji, które zostały wprowadzone do powietrza w danym roku) i jednostkowej stawki opłaty, obowiązującej w czasie, kiedy korzystanie ze środowiska miało miejsce[5], oraz
 2. opłatę podwyższoną stanowiącą iloczyn wielkości emisji i jednostkowej stawki opłaty, powiększonej o 500%.

Tytułem przykładu: Podmiot korzystający ze środowiska w 2022 r. wprowadził do powietrza 3 kg arsenu, dla którego jednostkowa stawka opłaty została określona w wysokości 418,05 zł/kg[6]. W ww. wykazie należy zatem wskazać opłatę podstawową w wysokości 1 254 zł (3 kg x 418,05 zł/kg[7]) oraz opłatę podwyższoną w wysokości 6 271 zł (3 kg x 418,05 zł/kg x 500%). W tym przypadku, za korzystanie ze środowiska w 2022 r., do dnia 31 marca 2023 r. podmiot korzystający ze środowiska powinien uiścić opłatę w łącznej wysokości 7 525 zł.

Przedłożenie ww. wykazu i uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska (tj. sumy opłaty podstawowej i opłaty podwyższonej) powinno nastąpić do 31 marca następnego roku[8] (tj. roku następującego po roku, w którym miało miejsce korzystanie ze środowiska).

Brak „samoobliczenia” i uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia stosownej opłaty. Sposób wymierzenia tej sankcji zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Podsumowując, opłata podwyższona za wprowadzanie bez wymaganego pozwolenia pyłów lub gazów do powietrza stanowi iloczyn wielkości emisji oraz 500% stawki jednostkowej opłaty za korzystanie ze środowiska, obowiązującej w czasie, kiedy korzystanie miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska powinien samodzielnie obliczyć wysokość opłaty podwyższonej i wraz z należnością z tytułu opłaty podstawowej uiścić ją do dnia 31 marca następnego roku.

 


[1] https://prawodlasamorzadu.pl/2022-11-16-oplata-podwyzszona-zagadnienia-ogolne

[2] Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) [dalej jako POŚ] przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się przedsiębiorców, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami i osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

[3] Art. 292 pkt 1 POŚ.

[4] Wzór wykazu określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2443).

[5] Jednostkową stawkę opłaty należy ustalić w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490 z późn. zm.) oraz obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, które jest wydawane przez Ministra Klimatu i Środowiska na podstawie art. 291 ust. 2 POŚ.

[6] Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 960).

[7] Wysokość opłaty należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 281 ust. 1 POŚ w zw. z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

[8] Art. 285 ust. 2 POŚ.

"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Dagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne
güvenilir casino siteleri