Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.01.2023

Płatniku PIT… przeczytaj objaśnienia podatkowe MF - „ulga dla młodych”

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

28 grudnia 2022 r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów regulujących ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26 roku życia. W objaśnieniach wyjaśniono również o obowiązkach płatników tego podatku.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

28 grudnia 2022 r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów regulujących ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26 roku życia. W objaśnieniach wyjaśniono również o obowiązkach płatników tego podatku.

Dla przypomnienia - tzw. ulga dla młodych jest z punktu widzenia konstrukcji podatku dochodowego zwolnieniem o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. Obowiązuje – w zmienianym kształcie – nieprzerwanie od 1 sierpnia 2019 r. i przysługuje osobom fizycznym, które nie ukończyły 26 roku życia i uzyskują przychody z określonego źródła. Zwolnienie przysługuje do wysokości rocznego limitu, który przez ustawodawcę przyjęty został na poziomie 85 528 zł.

Konstrukcja zwolnienia zakłada, że korzyści z niego wynikające podatnik powinien odczuć już w trakcie roku podatkowego, w którym osiąga przychody. Nie trzeba zatem czekać na roczne rozliczenie podatku, aby otrzymać zwrot uiszczonych zaliczek od zwolnionego przychodu. Taka konstrukcja powoduje powstanie określonych obowiązków po stronie płatnika PIT. Opublikowane objaśnienia dotyczą również tych obowiązków.

Minister podkreślił, że m.in. w przypadku płatników będących zakładami pracy oraz zleceniodawcami ulga stosowana jest z urzędu (wyjątek dotyczy organu rentowego). Jeżeli zatem przychód z umowy o pracę lub umowy zlecenia wypłacany jest osobie, która nie ukończyła 26 roku życia, będzie on do wysokości rocznego limitu zwolniony z podatku bez jakiejkolwiek ingerencji podatnika. W objaśnieniach słusznie porusza się zagadnienie wypłat realizowanych w dniu urodzin podatnika. Prezentowane jest w tym zakresie jednoznaczne stanowisko, że przychód uzyskany w dniu urodzin podlega zwolnieniu z opodatkowania. Minister przypomina również, że płatnik powinien kontrolować narastająco przychód swojego pracownika. Przychód przekraczający kwotę 85 528 zł powinien bowiem wiązać się z opodatkowaniem (a więc płatnik powinien zacząć liczyć zaliczki jak dla osoby która nie ma prawa do korzystania z ulgi). Na tle tego zagadnienia objaśnienia odwołują się również do nowego stanu prawnego (obowiązującego od stycznia 2023 r.). Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy (zleceniobiorcy mieli taką możliwość już wcześniej) mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki jeżeli przewidują, że ich przychody opodatkowane według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym 30 000 zł. Objaśnienia wskazują również, że warunki dotyczące „ulgi dla młodych” nie będą brane pod uwagę przez płatnika, jeżeli pracownik lub zleceniobiorca złoży wniosek o pobór zaliczki. W takiej sytuacji mimo, iż przesłanki zwolnienia będą spełnione płatnik obowiązany będzie policzyć zaliczkę na PIT. Również i w tym zakresie objaśnienia odwołują się do nowego stanu prawnego. Od 1 stycznia bowiem wniosek o pobieranie zaliczki będzie można złożyć na urzędowym formularzu (PIT-2), a raz złożony będzie obowiązywał aż do odwołania. Istotne jest również to, że wniosek o pobieranie zaliczki mimo spełnienia warunków do zwolnienia będzie obowiązywał nawet po rozwiązaniu stosunku prawnego jaki łączy pracownika/zleceniobiorcę z pracodawcą/zleceniodawcą (wniosek ten bowiem wskazany jest jako wyjątek w nowej regulacji art. 31a ust. 7 ustawy o PIT).

Niewątpliwie objaśnienia przyczynią się do jednolitego stosowania przepisów w zakresie „ulgi dla młodych” zarówno przez płatników jak i samych podatników (rozdział dotyczący obowiązków płatnika jest w objaśnieniach jedynie częścią opracowanych zagadnień). Wciąż jednak nie opublikowano zapowiadanych wcześniej, kompleksowych objaśnień dotyczących obowiązków płatników PIT w nowym stanie prawnym (obowiązującym od 1 stycznia 2023 r.). Praktyka pokazuje, że nowe przepisy wymagają wyjaśnień. Powstały bowiem nowe instytucje, a część dotychczasowych obowiązków płatników zmienia swój zakres. Dla przykładu dotychczasowa praktyka wypracowana na tle tzw. „ulgi dla seniora” w określonych okolicznościach nie będzie już obowiązywała w roku 2023.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne