Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.12.2022

WSA w Białymstoku uchylił opłatę podwyższoną za pozbycie się opon w obrębie parku narodowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Składowanie odpadów jest inną czynnością niż ich przetwarzanie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, odwołując się do definicji przetwarzania odpadów z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach.

Na przełomie września i października br. media obiegła wiadomość o wymierzeniu opłaty podwyższonej przedsiębiorcy, który przekazał fundacji zużyte opony celem budowy parku permakulturowego, w wysokości przewyższającej milion złotych. WSA w Białymstoku w dniu 12.10.2022 r.[1] uchylił obie decyzje o wymierzeniu sankcji, wskazując w uzasadnieniu na szereg uchybień, których dopuściły się organy.

 

Stan faktyczny

W stanie faktycznym tej sprawy przedsiębiorca przekazał fundacji zużyte opony (odpady) w ilości 4800 kg. Fundacja nie posiadała zezwolenia na zbieranie odpadów, jak również zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Marszałek Województwa i Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyjęły, że odpady przekazano nieuprawnionemu podmiotowi, a odpowiedzialność za ich prawidłowe zagospodarowanie nadal ciążyła na przedsiębiorcy, który był także podmiotem obowiązanym do poniesienia opłaty za składowanie oraz opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w obrębie parku narodowego.

 

Wykładnia pojęcia „składowanie odpadów”

WSA w Białymstoku, uzasadniając uchylenie obu decyzji, wskazał, że organy nie ustaliły rozumienia kluczowego pojęcia „składowania odpadów”. W ocenie Sądu organy powinny przedstawić interpretację tego pojęcia i wykazać, że doszło do składowania odpadów. WSA powiązał zatem możliwość wymierzenia opłaty podwyższonej z art. 293 ust. 4 pkt 2 POŚ[2] z cyt. „/…/ czynnością składowania odpadów będącej wynikiem pozbycia się odpadów na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody.”

 

Sąd ten przedstawił sposób rozumienia ww. pojęcia, wskazując, że cyt. „/…/ składowanie odpadów stanowi inną czynność niż przetwarzanie odpadów (tzn. zgodnie z art. 3 pkt 21 odzysk czy unieszkodliwianie). (…) Przeciwnie, składowanie odpadów należy uznać za czynność dotyczącą odpadów, niemającą na celu ich przetwarzania w jakikolwiek sposób. Relację między składowaniem odpadów a ich przetwarzaniem należy więc określić jako alternatywę rozłączną, tzn. jeżeli ma miejsce przetwarzanie odpadów (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie) to nie ma miejsca składowanie odpadów.”

 

Krótkiego odniesienia wymaga ww. stanowisko WSA. Przedstawiona wykładnia pojęcia „składowanie odpadów” i przyjęcie, że nie jest to proces przetwarzania odpadów może budzić wątpliwości. Art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach[3] stanowi, że przetwarzaniem odpadów jest ich unieszkodliwianie[4], a załącznik nr 2 do ustawy o odpadach jako jeden z procesów unieszkodliwiania odpadów wskazuje na ich składowanie. Wydaje się zatem, że przyjęta przez Sąd wykładnia tego pojęcia pomija treść ww. załącznika nr 2.

 

Naruszenie przepisów postępowania

Sąd argumentował nadto zasadność uchylenia obu decyzji naruszeniem przepisów postępowania, w tym brakiem ustosunkowania się przez organy do twierdzeń przedsiębiorcy, jak również odwołał się do zakwalifikowania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wykorzystania przez fundację opon jako zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. W ocenie WSA ta sama czynność została odmiennie oceniona, tj. jako przetwarzanie odpadów i ich składowanie, dlatego przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organy powinny wziąć pod uwagę także tę okoliczność, jak również stwierdzić czy miało miejsce składowanie odpadów.

 

Podsumowując, brak przeanalizowania przez organy czy doszło do składowania odpadów stanowił zasadniczy argument, przemawiający za uchyleniem obu decyzji. Pozostałe naruszenia, w tym brak ustosunkowania się do twierdzeń przedsiębiorcy, dodatkowo przesądziły w ocenie WSA o zasadności uchylenia tych decyzji.

 

Zdanie odrębne

Jeden z sędziów nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem. W zdaniu odrębnym wskazano, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek znajomości przepisów prawa, regulujących prowadzoną działalność, jak również zaznaczono, że w stanie faktycznym doszło do składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym (umieszczenia odpadów na terenie parku narodowego), a organy w sposób prawidłowy wymierzyły opłatę podwyższoną.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

 


[1] Wyrok WSA w Białymstoku z 12.10.2022 r., II SA/Bk 447/22, LEX nr 3432318.

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) [dalej jako POŚ].

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) [dalej jako uo].

[4] Art. 3 ust. 1 pkt 30 uo definiuje unieszkodliwianie jako proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Dagmara Czajka

Radca prawny w Ziemski&Partners Kancelaria Prawna w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj