Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.12.2022

„Odpadowe” zabezpieczenie roszczeń do zmiany

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dnia 22 września 2022 r. do Sejmu wpłynął Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych[1]. Projekt przewiduje m.in. zmiany w ustawie o odpadach.

Projektowana ustawa w art. 15a [2] zakłada wprowadzenie zmiany w art. 48a ustawy o odpadach, poprzez zastąpienie w ust. 3 wyrazu „iloczyn” słowami „połowa iloczynu”. W konsekwencji, przepis ma otrzymać brzmienie „Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako połowę iloczynu największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń”. Skutkiem powyższej zmiany będzie zatem obniżenie o połowę wymaganej do ustanowienia kwoty zabezpieczenia roszczeń, w stosunku do stanu obecnego.

W uzasadnieniu do omawianego projektu ustawy wskazuje się, że „Przepisy te (w aktualnym brzmieniu) utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. /…/ Aktualnie obowiązująca regulacja zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej, przez co może być szczególnie uciążliwa dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy często mogą nie dysponować możliwością ustanowienia wymaganego zabezpieczenia, co uniemożliwia im prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie. Zaburza to uczciwą konkurencję i narusza interes konsumentów”. Zwraca się przy tym również uwagę, że „/…/ realna wartość pieniędzy wpłaconych tytułem zabezpieczenia ustanowionego w formie depozytu z upływem czasu może maleć i pieniądze zwrócone przedsiębiorcy po latach będą miały mniejszą wartość niż w momencie ich wpłacania”.

W świetle powyższego, uwzględniając z jednej strony zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy[3], oraz z drugiej – konieczność chronienia interesu publicznego i prywatnego innych podmiotów, projektodawcy uznali za uzasadnione utrzymanie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, ograniczając jednak ten obowiązek poprzez obniżenie wysokości zabezpieczenia.

Jednocześnie, w omawianym projekcie proponuje się również wprowadzenie do art. 48a ustawy o odpadach kolejnej jednostki redakcyjnej, w postaci ust. 3c, który miałby stanowić, że „W przypadku, gdy odpady mają być magazynowane w miejscu magazynowania odpadów innym niż instalacja, obiekt budowlany lub jego część za największą masę odpadów, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się masę wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo w art. 42 ust. 2”. W nawiązaniu do powyższego, zakłada się przy tym wprowadzenie nowej sankcji administracyjnej, poprzez dodanie do ustawy art. 194 ust. 1 pkt 3b), wskazującego że „Administracyjną karę pieniężną wymierza się za magazynowanie odpadów w miejscu magazynowania odpadów innym niż instalacja, obiekt budowlany lub jego część, w ilości przekraczającej największą masę odpadów wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo w art. 42 ust. 2”. Powyższe, w założeniu projektodawców stanowić ma „niejako równowagę” dla ograniczenia wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Zgodnie z art. 29 projektowanej ustawy, ma ona wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Aktualnie, projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Warto przypomnieć, że obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń wprowadzony został do ustawy o odpadach w 2018 r.[4] w celu zmniejszenia liczby problemów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami[5]. Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, zabezpieczenie roszczeń winno zostać ustanowione w wysokości umożliwiającej pokrycie wykonania zastępczego:

 1. decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2,
 2. obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5, tj. obowiązku usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, w związku z cofnięciem zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Środki z zabezpieczenia roszczeń przeznacza się przy tym również na pokrycie kosztów usunięcia odpadów na podstawie art. 26a ustawy o odpadach, jeżeli posiadacz nie zwróci tych kosztów właściwemu organowi, który je poniósł.

 


[1] Druk sejmowy nr 2628.

[2] Pierwotnie w art. 19 – zmiana w ramach autopoprawki z dnia 5 października 2022 r., druk sejmowy nr 2628-A.

[3] Zasada wyrażona w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.

[4] Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

[5] Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2661.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj