Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.11.2022

Ostatnia szansa na obniżkę cen energii elektrycznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dziś upływa termin na złożenie oświadczenia uprawniającego przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania obniżonej ceny energii. Oświadczenie mogą złożyć wskazani w ustawie odbiorcy uprawnieni - w innym przypadku sprzedawca energii elektrycznej będzie miał prawo zastosować wyższe stawki.

Ekspresowo uchwalona ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku pozwoli przedsiębiorstwom energetycznym na zastosowanie maksymalnej ceny energii elektrycznej, która wynosi 785 zł/MWh. Cena maksymalna będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - warto jest zatem sprawdzić czy znajdujemy się w katalogu podmiotów wrażliwych.   

Kto może skorzystać z obniżki?

Między innymi jednostki samorządu terytorialnego [dalej także: JST]. Na obniżoną cenę mogą również liczyć podmioty świadczące usługi na rzecz JST, w tym, jak wymienia ustawa: samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe czy spółki komunalne oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, np. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie czy podmioty prowadzące działalność kulturalną. 

Warto wiedzieć, że obniżka przysługuje jedynie w zakresie, w jakim JST i pozostałe podmioty zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, a w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Jak powinno wyglądać oświadczenie?

Zgodnie z ustawą, wzór oświadczenia przygotował Minister Klimatu i Środowiska [link]. Muszą się w nim znaleźć podstawowe informacje, jak nazwa czy adres odbiorcy energii, ale również konkretne dane, takie jak:

- oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;

- określenie szacunkowej części energii elektrycznej;

- wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej;

- informację o punktach poboru energii elektrycznej, w tym numer punktu poboru energii elektrycznej, datę zawarcia umowy czy wielkość zużycia energii.

Jak prawidłowo złożyć oświadczenie?

Oświadczenie można składać zarówno w postaci papierowej, jak i w postaci elektronicznej.

Jeżeli decydujemy się na tradycyjną, papierową postać oświadczenia - musimy opatrzyć ją własnoręcznym podpisem. Oświadczenie można wysłać do przedsiębiorstwa energetycznego pocztą lub zanieść osobiście.

W przypadku oświadczenia składanego w postaci elektronicznej wymagane jest opatrzenie go elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Co ważne, takie oświadczenie należy przekazać przedsiębiorstwu energetycznemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej – np. poprzez wiadomość e-mail, a nie, jak w przypadku postaci papierowej, pocztowo czy osobiście w siedzibie.

Oświadczenie mogą składać tylko osoby uprawnione do reprezentacji odbiorców uprawnionych, zatem to ich podpis powinien znajdować się na dokumencie. Muszą one też pamiętać o tym, że za składanie fałszywych oświadczeń może im grozić odpowiedzialność karna na zasadach kodeksu karnego, o czym informuje nas klauzula znajdująca się na końcu oświadczenia.

Od kiedy obowiązuje zniżka?

Cena maksymalna będzie stosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie – dlatego aby obniżona stawka obowiązywała od 1 grudnia, oświadczenie należy złożyć najpóźniej 30 listopada. Spóźnienie z oświadczeniem o chociażby jeden dzień spowoduje, iż przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało prawo zastosować wyższe stawki przez cały kolejny miesiąc. Termin upływa dzisiaj, dlatego warto się pospieszyć!

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Piotr Kołodziejczak

radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Karolina Młyńczak

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym  

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj