Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.11.2022

Czy powraca sprawa referendów lokalnych? Projekt ustawy - część 2

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Do Sejmu trafiła autopoprawka do projektu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym, druk nr 1768.

Wprowadzenie

Pod koniec zeszłego roku do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym. Przewidywał on w szczególności zniesienie progu frekwencji warunkującego ważność tego rodzaju referendów. Pisaliśmy o tym w artykule pt. Referendum lokalne bez progu frekwencji? Projekt ustawy - część 1.

Prace nad projektem nie doprowadziły dotychczas do uchwalenia ustawy. Natomiast we wrześniu br. do Sejmu wniesiono autopoprawkę do projektu, która istotnie modyfikuje jedną z kluczowych propozycji.

Autopoprawka

Zgodnie z autopoprawką zasadą miałoby być, że referendum stanie się ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 15% uprawnionych do głosowania. Natomiast w przypadku referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich (a więc w praktyce – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) referendum byłoby ważne, gdy liczba wyborców, którzy wzięli udział w referendum, stanowiłaby co najmniej 3/5 liczby głosów oddanych w tych wyborach na odwoływany organ[1].

Jest to zaostrzenie wymogów względem pierwotnego projektu, ale nadal stanowi propozycję znaczącego ich obniżenia w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji. Stanowią one bowiem, że zasadniczy próg frekwencji powinien wynieść co najmniej 30% uprawnionych, a próg podwyższony (liczony, inaczej niż w autopoprawce, od biorących udział w wyborze organu) odnosi się do wszystkich organów wybieranych bezpośrednio (a więc także rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa).

Niektóre pozostałe propozycje

Pierwotny projekt uchwały obejmuje jednak znacznie więcej spraw, niż tylko kwestię progów frekwencyjnych. Są to rozwiązania istotne z punktu widzenia ułatwienia zainicjowania i przeprowadzenia referendów lokalnych.

Istotną innowacją ma być wprowadzenia dni referendalnych, w których miałyby być przeprowadzane głosowania (przy czym referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego w gminie albo organu stanowiącego j.s.t. mogłoby nastąpić także w innym terminie).

Proponuje się ponadto doprecyzowanie przepisu o niezwłocznym podejmowaniu działań mających na celu realizacje wyniki referendum referendum poprzez wskazanie, że ma to nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

W projekcie ustawy można znaleźć propozycje m.in. modyfikacji przepisów dotyczących terminu i większości niezbędnej do podjęcia przez organ stanowiący uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum. Przewiduje się także nałożenie na jednostki organizacyjne sprawujące trwały zarząd nieruchomości państwowych i komunalnych obowiązku bezpłatnego udostępniania pomieszczeń wskazanych przez inicjatora referendum, stowarzyszenia lub mieszkańców w celu przeprowadzenia zgromadzenia (o ile nie zakłóci to ich normalnego funkcjonowania).

 


[1] Co ma prawdopodobnie oznaczać liczbę głosów oddanych na osobę, która ostatecznie objęła mandat wójta.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST