Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.11.2022

Opłata podwyższona - zagadnienia ogólne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Korzystanie ze środowiska (wprowadzanie do środowiska substancji lub energii) wymaga uzyskania pozwolenia lub innej decyzji oraz ponoszenia opłat z tego tytułu. Podmioty korzystające ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji są dodatkowo zobowiązane do poniesienia opłaty podwyższonej.

Opłata podwyższona, unormowana w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska[1], jest sankcją, która może zostać wymierzona za[2]:

 • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów bez wymaganego pozwolenia,
 • za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
 • magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania,
 • za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
 • pozbycie się odpadów: nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych; na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody; na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,
 • pozbycie się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego,
 • składowanie odpadów, jeżeli jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach[3].

Opłaty podwyższone powinny być uiszczane na zasadzie „samonaliczenia”, co oznacza, że podmiot korzystający ze środowiska, który nie posiada odpowiedniej decyzji powinien samodzielnie obliczyć wysokość opłaty podwyższonej i uiścić ją na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca następnego roku[4]. Opłata jest ustalana według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Brak uregulowania opłaty podwyższonej powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego i jej wymierzenie w drodze decyzji przez marszałka województwa. Ze względu na odpowiednie zastosowanie przepisów działu III ustawy – Ordynacja podatkowa[5] i przyjęcie, że decyzja o wymierzeniu opłaty podwyższonej ma charakter deklaratoryjny (tj. potwierdza istniejący obowiązek) marszałek powinien wydać decyzję w ciągu 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać uiszczona.[6]

Ustawodawca przewidział możliwość odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej, przy czym można odroczyć opłatę najwyżej w części, w jakiej przewyższa ona kwotę opłaty, jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska, gdyby posiadał pozwolenie albo inną wymaganą decyzję. Wniosek ten należy złożyć przed upływem terminu, w którym opłata podwyższona powinna zostać uiszczona, czyli przed dniem 31 marca następnego roku. Warunkiem uwzględnienia wniosku jest terminowa realizacja przedsięwzięcia (w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku), którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia opłat podwyższonych.[7] Zrealizowanie ww. przedsięwzięcia może prowadzić – w zależności od przyczyn, ze względu na które zaistniał obowiązek uiszczenia sankcji – do zmniejszenia odroczonej opłaty o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia albo do umorzenia odroczonych opłat[8].

Podsumowując, opłata podwyższona traktowana jest jako forma „samoukarania”, a brak uregulowania sankcji prowadzi do stwierdzenia przez marszałka województwa obowiązku jej zapłaty. Możliwość zawnioskowania o odroczenie terminu płatności i przyznanie ulg w uregulowaniu sankcji jest ograniczona terminem i koniecznością realizacji przedsięwzięcia, które usunie przyczyny ponoszenia opłat podwyższonych.

 


[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm., dalej zwana p.o.ś.).

[2] Art. 292 – 293 p.o.ś.

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

[4] Tj. roku następującego po roku, w trakcie którego miało miejsce korzystanie ze środowiska.

[5] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm., dalej zwana o.p.).

[6] Art. 281 ust. 1 p.o.ś. w zw. z art. 70 § 1 o.p.

[7] Art. 317 ust. 1 i 3 w zw. z art. 318 ust. 1 p.o.ś.

[8] Umorzenie odroczonych opłat podwyższonych dotyczy odroczonych opłat w związku ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów lub bez decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów (art. 319 ust. 3 p.o.ś.).

"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Dagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne