Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.10.2022

Mandaty karne nakładane przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 1 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wykroczenia, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska [dalej: IOŚ] są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Warto zwrócić uwagę na następujące wykroczenia, których popełnienie grozić może nałożeniem mandatu przez inspektorów IOŚ.

Zakresem zastosowania rozporządzenia objęte jest m.in. wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń, polegające na wyrzucaniu kamieni, odpadów, złomu lub padliny niebędących odpadami lub innych nieczystości na grunt polny nienależący do sprawcy, tj. w skrócie – zaśmiecanie cudzego gruntu polnego.

Wśród wykroczeń wymienionych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, mandat karny może zostać nałożony przez inspektora IOŚ m.in. za naruszenie w postaci nieprzekazania w wyznaczonym terminie informacji o  zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych lub przekazanie w tym zakresie informacji niezgodnych z prawdą.

Mandat grozi także za określone wykroczenia z ustawy Prawo wodne. Wśród nich wymienić należy chociażby korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych bez zgody wodnoprawnej lub niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, czy też rolnicze wykorzystywanie ścieków wbrew określonych w ustawie zakazom, tj. przykładowo gdy grunt jest zamarznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub przykryty śniegiem, na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym, bądź na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie prognozowanego wezbrania wód.

Szeroki katalog wykroczeń, objętych na mocy rozporządzenia uprawnieniem inspektorów IOŚ do nałożenia mandatu, znajduje się nadto w ustawie o odpadach. Rozporządzenie znajduje zastosowanie w zasadzie w stosunku do wszystkich wykroczeń wskazanych w dziale X rozdział 1 ustawy („Przepisy karne”). Wśród nich wymienić można:

 • prowadzenie gospodarki odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16, tj. w sposób niezapewniający ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • naruszenie zasady bliskości, tj. stosowanie komunalnych odpadów ścieków albo unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych albo zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza obszarem województwa, na którym zostały one wytworzone;
 • zbieranie odpadów przez podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów bez zawarcia umowy posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
 • naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnie ze stanem faktycznym;
 • naruszenie obowiązku posiadania wymaganych dokumentów podczas transportu odpadów;
 • niezłożenie rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami;
 • naruszenie wymogów przekazywania komunalnych osadów ściekowych oraz warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych.

Rozporządzenie wymienia wykroczenia określone w aż siedemnastu ustawach. Powyżej przedstawiono wyłącznie niektóre z nich, jednakże już takie niewyczerpujące zestawienie świadczy o szerokim zakresie spraw, w których inspektorzy IOŚ mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj